Ha­lo­nen med­lem i FN-grupp för fred

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB–FNB

Pre­si­dent Tar­ja Ha­lo­nen har ut­nämnts till med­lem i en kon­sul­ta­tiv freds­med­lings­pa­nel på hög ni­vå inom FN, med­de­lar Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et.

Med­lem­mar­na i pa­ne­len är er­far­na ex­per­ter inom fredsmäk­ling och di­plo­ma­ti. De­ras upp­gift är att hjäl­pa ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­tó­nio Gu­ter­res i freds­med­lings­frå­gor. Pa­ne­len har bil­dats på ini­ti­a­tiv av por­tu­gi­sis­ke Gu­ter­res.

Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et upp­ger att fredsmäk­ling fått en allt vik­ti­ga­re roll in­ter­na­tio­nellt. FN:s mål är att öka freds­med­lingska­pa­ci­te­ten samt stö­da re­gi­o­na­la och na­tio­nel­la freds­med­lings­såt­gär­der.

FO­TO: LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.