Ble­ka ut­sik­ter för ned­lag­da tåg­håll­plat­ser

För två år se­dan la­des tåg­håll­plat­ser­na i Mank­by och Bo­bäck ner. I höst bor­de in­drag­nings­be­slu­tet ses över, men nå­got stör­re hopp om att öpp­na håll­plat­ser­na på nytt finns in­te.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LöNNQVIST 029 080 1356, niclas.lon­nqvist@hbl.fi

När Helsing­fors­re­gi­o­nens Tra­fik (HRT) för två år se­dan be­slöt att läg­ga ner håll­plat­ser­na i Mank­by i Es­bo och Bo­bäck i Kyrkslätt het­te det att man ser över tra­fi­ken på nytt i höst. Den nya tåg­mo­del­len Flirt skul­le möj­lig­gö­ra att tå­get stan­nar vid Mank­by och Bo­bäck ef­tersom ener­gi- och tids­för­lus­ten är mind­re än för de gam­la tå­gen med mo­del­len SM-2, som ta­gits ur tra­fik. Ef­ter ned­lägg­ning­en i mars 2016, har tra­fi­ken från Mank­by och Bo­bäck skötts med buss till sta­tio­ner­na i Köklax och Ma­sa­by.

En­ligt Te­ro Ant­ti­la, som är di­rek­tör för HRT:s kol­lek­tiv­tra­fik­pla­ne­ring, på­går en ut­red­ning om håll­plat­ser­na i Mank­by och Bo­bäck. Han kan in­te sä­ga när ut­red­ning­en är klar och om det är ak­tu­ellt att öpp­na håll­plat­ser­na på nytt.

– VR har änd­rat på tid­ta­bel­ler­na för snabb­tå­gen mel­lan Helsing­fors och Åbo. Det har lett till att HRT och VR har det gans­ka tufft att pla­ne­ra tid­ta­bel­ler­na för när­tå­gen mel- lan Helsing­fors och Sjun­deå, sä­ger Ant­ti­la.

Dis­kus­sio­ner har förts

Sir­pa Her­tell (De grö­na) från Es­bo och Björn Måns­son (SFP) från Helsing­fors var med­lem­mar i HRT:s sty­rel­se när be­slu­tet att läg­ga ner håll­plat­ser­na togs. Her­tell är ock­så med­lem i den nya sty­rel­sen vars sam­man­sätt­ning fast­slogs ef­ter vå­rens kom­mu­nal­val. Måns­son är sup­ple­ant. En­ligt Her­tell har dis­kus­sio­ner förts om håll­plat­ser­nas fram­tid, men spe­ci­ellt hopp­full är hon in­te.

– Kom­mer jag rätt ihåg så har dis­kus­sio­nen främst gått ut på det att platt­for­mar­na på håll­plat­ser­na mås­te för­ny­as och då står med­lems­kom­mu­ner­na i HRT för kost­na­der­na, sä­ger Her­tell.

Hon be­skri­ver ned­lägg­ning­en av håll­plat­ser­na som en i ra­den av många då­li­ga be­slut som HRT fat­tat de se­nas­te åren. Es­bo stad mark­pla­ne­ra­de bo­stä­der som se­dan bygg­des in­vid Mank­by håll­plats. Her­tell ha­de helst sett att håll­plat­ser­na ha­de be­va­rats, men hon job­ba­de ock­så för en kom­pro­misslös­ning.

– Jag var för en lös­ning för att byg­ga en ny håll­plats mel­lan Bo­bäck och Mank­by, men jag vet in­te i vil­ket ske­de de pla­ner­na är, sä­ger Her­tell.

Måns­son ut­tryc­ker ock­så sitt öns­ke­mål om att håll­plat­ser­na snabbt ska öpp­nas på nytt, men på­ta­lar sam­ti­digt att det krävs en hel del in­nan så sker.

– An­ta­let pas­sa­ge­ra­re som sti­git på tå­get på håll­plat­ser­na har in­te va­rit stort. Jag har ock­så för­stått att in­fra­struk­tu­ren vid håll­plat­ser­na mås­te för­ny­as så att fot­gäng­a­re kan rö­ra sig un­der järn­vä­gen ge­nom en tun­nel el­ler över järn­vä­gen längs en bro, sä­ger Måns­son.

FO­TO: LEHTIKUVA/ANT­TI AIMO-KOIVISTO

NYA TåG. De nya tå­gen kun­de stan­na på de nu ned­lag­da håll­plat­ser­na i Mank­by och Bo­bäck ut­an att re­se­ti­den för­längs för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.