Kri­get i Sy­ri­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Långt in­nan kon­flik­ten in­led­des kla­ga­de många sy­ri­er på hög ar­bets­lös­het, ut­bredd kor­rup­tion, brist på po­li­tisk fri­het och stat­lig re­pres­sion un­der pre­si­dent Bashar al-As­sads sty­re.

●●I mars 2011 in­led­des de­mon­stra­tio­ner för de­mo­kra­ti i sta­den Da­raa. Re­ge­ring­ens an­vänd­ning av död­ligt våld som svar på pro­tes­ter­na ut­lös­te rikstäc­kan­de de­mon­stra­tio­ner som kräv­de al-As­sads av­gång.

●●I takt med att oro­lig­he­ter­na spred sig in­ten­si­fi­e­ra­des till­sla­gen mot olik­tän­kan­de. Op­po­si­tions­an­häng­a­re bör­ja­de ta till va­pen, till en bör­jan för att för­sva­ra sig och se­na­re för att dri­va ut sä­ker­hets­styr­kor från lo­ka­la om­rå­den. Bashar al-As­sad lo­va­de att åter­stäl­la den stat­li­ga kon­trol­len.

●●Vål­det es­ka­le­ra­de och för­vand­la­des till ett in­bör­des­krig när hund­ra­tals re­bell­bri­ga­der bil­da­des för att käm­pa mot re­ge­rings­styr­kor­na om kon­trol­len av lan­det.

●●Med åren har kri­get kom­mit att in­klu­de­ra allt fler par­ter. Ex­tre­mis­tis­ka ji­ha­dist­grup­per har pro­fi­te­rat på ka­o­set och vux­it sig star­ka, även om Isla­mis­ka sta­ten tryckts till­ba­ka av en om­fat­tan­de of­fen­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.