18-åring greps vid hamn – för­sök­te fly lan­det

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Brit­tisk po­lis har gri­pit en 18-årig man i Do­ver i sam­band med ut­red­ning­en av det miss­tänk­ta terror­då­det i Lon­dons met­ro. Po­li­sen miss­tän­ker att han för­sök­te läm­na lan­det med fär­ja. IS har an­vänt färd­vä­gen för att få ut per­so­ner i Stor­bri­tan­ni­en ti­di­ga­re, skri­ver The Gu­ar­di­an.

”Den●18-åri­ge●man­nen●greps●av●po­li­sen●i●Kent●i●hamn­om­rå­det●i●Do­ver●nu● på●mor­go­nen,●lör­dag●16●september”,● skri­ver●po­li­sen●i●ett●ut­ta­lan­de.

Upp­gif­ter­na●om●gri­pan­det●är●än­nu● knapp­hän­di­ga.●En­ligt●po­li­sen●rör●det● sig●dock●om●ett●”be­ty­dan­de”●gri­pan­de.

Man­nen●be­fin­ner●sig●nu●på●en●lo­kal● po­lis­sta­tion,●men●kom­mer●att●fö­ras● till●en●po­lis­sta­tion●i●söd­ra●Lon­don.●Po­li­sen●tror●att●den●miss­tänk­te●för­sök­te● läm­na●lan­det●med●fär­ja.●Terrorgrup­pen●IS,●som●har●ta­git●på●sig●då­det,●har● ti­di­ga­re●an­vänt●den●färd­vä­gen●för●att● få●ut●an­häng­a­re●ur●Stor­bri­tan­ni­en●ef­tersom●de●sett●att●sä­ker­he­ten●in­te●är● li­ka●hög●där,●skri­ver●The●Gu­ar­di­an.

Gri­pan­det●på­ver­kar●in­te●ter­ror­hot­ni­vån.●Men●myn­dig­he­ten●som●är●an­sva­rig●för●be­döm­ning­en●upp­ger●att● man●går●ige­nom●lä­get●”tim­me●för●tim­me”.

Risk för fler dåd

Ter­ror­hot­ni­vån●”kri­tisk”,●den●högs­ta,● in­ne­bär●att●myn­dig­he­ter­na●tror●att● fler●terror­dåd●kan●va­ra●nä­ra●fö­re­stå­en­de.●Hund­ra­tals●sol­da­ter●har●satts●in● i●hu­vud­sta­den●och●de­ras●upp­drag●är● att●för­stär­ka●sä­ker­he­ten●vid●of­fent­li­ga● plat­ser●för●att●för­hind­ra●nya●at­tac­ker.

–●Un­der●den●här●pe­ri­o­den●kom­mer● mi­li­tär●per­so­nal●att●er­sät­ta●po­li­ser●på● be­vak­nings­upp­drag●vid●plat­ser●med● sär­skilt●skydds­be­hov,●sä­ger●pre­miär­mi­nis­ter●The­re­sa May i●ett●tv-sänt●ut­ta­lan­de.

–●Det­ta●är●en●pro­por­tio­ner­lig●och● klok●åt­gärd●som●kom­mer●att●ge●ex­tra● trygg­het●och●skydd●me­dan●ut­red­ning­en●fort­sät­ter.

Inga livs­ho­tan­de ska­dor

30●män­ni­skor●ska­da­des●när●en●hem­ma­gjord●spräng­ladd­ning●de­to­ne­ra­de●i●en●tun­nel­ba­ne­vagn●vid●sta­tio­nen● Par­sons●Green,●un­der●fre­da­gens●mor­gon­rus­ning.●Vitt­nen●be­skri­ver●hur●en● våg●av●eld●slog●emot●dem●in­ne●i●vag­nen.●Bom­ben●tycks●dock●in­te●ha●ut­lösts●fullt●ut.

Fle­ra●ska­da­des●i●tu­mul­tet●när●pa­nikslag­na●män­ni­skor●för­sök­te●ta●sig● ut●på●per­rong­en.●Ing­en●upp­ges●ha●fått● livs­ho­tan­de●ska­dor.

Då­det●ska­pa­de●sto­ra●stör­ning­ar● i●tun­nel­ba­ne­nä­tet●un­der●fre­da­gen,● men●Par­sons●Green●kun­de●åter­i­gen● öpp­nas●i●går.

Po­li­sen● går● ige­nom● bil­der● från● över­vak­nings­ka­me­ror,●och●har●ta­git● emot●ett●stort●an­tal●sam­tal●och●tips● från●all­män­he­ten.●Många●pri­va­ta●bil­der●och●vi­de­or●från●plat­sen●har●ock­så● kom­mit●in.●TT-AFP-REUTERS

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP PHOTO/DA­NI­EL LEAL-OLIVAS

HEM­MA­GJORD BOMB. 30 män­ni­skor ska­da­des när en spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de i en tun­nel­ba­ne­vagn vid sta­tio­nen Par­sons Green.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.