Pre­si­den­tens hyp­no­tis­ka skriv­bord

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JURI VON BONSDORFF

●●Nu●är●det●ju●så●att●näs­tan●tio●år●i●USA●får●även●den●an­språks­lö­sas­te●fin­länds­ka●in­tro­vert●att●ut­veck­la●en●ru­di­men­tär●ka­pa­ci­tet●till●skryt.●Där­för●tän­ker●jag●in­te●stic­ka● un­der●stol●med●att●jag●för●ett●par●vec­kor●se­dan●ha­de●täm­li­gen●bra●flyt.●Först●lyc­ka­des●jag●ta●mig●in●i●stjärn­box­a­ren● Floyd●May­weat­hers●om­kläd­nings­rum●i●Las●Ve­gas●och● kni­pa●en●ex­klu­siv●in­ter­vju●ef­ter●en●av●de●mest●sen­sa­tio­nel­la●box­nings­mat­cher­na●ge­nom●ti­der­na,●och●två●da­gar● se­na­re●stod●jag●i●det●ova­la●kon­to­ret●i●Vi­ta●hu­set●med●and­ra●fins­ka●jour­na­lis­ter●och●in­spek­te­ra­de●Do­nald●Trump● på●nä­ra●håll.●Men●det●lus­ti­ga●är●att●det●var­ken●var●värl­dens●bäs­ta●box­a­re●el­ler●värl­dens●mäk­ti­gas­te●pre­si­dent● som●lyc­ka­des●för­sät­ta●mig●i●ett●till­stånd●av●barns­lig●upp­rymd­het.●Det●som●där­e­mot●gjor­de●det●var●en●mö­bel.●Pre­si­den­tens●skriv­bord,●”The●Re­so­lu­te●Desk”.●Ett●vac­kert● bord●av●ek●som●1880●skänk­tes●av●den●brit­tis­ka●drott­ning­en●Victo­ria.

Me­dan jag rik­tar min band­spe­la­re mot Trump ler jag som en få­ne och tän­ker för mig själv att jag är en lyck­ligt lot­tad man.

●●När●vi●forsla­des●in●till●Trump,●som●satt●till●hö­ger●i●rum­met●in­till●vår●pre­si­dent●Ni­i­ni­stö,●ham­na­de●jag●längst●bak● i●grup­pen.●Me­dan●jag●fre­ne­tiskt●för­sök­te●hit­ta●en●bätt­re●plats●för●att●kom­ma●när­ma­re●pre­si­den­ter­na●fick●jag● plöts­ligt●syn●på●skriv­bor­det●som●stod●på●and­ra●si­dan● rum­met●i●en­samt●ma­je­stät,●med●idel●ryg­gar●vän­da●mot● det.●Det●var●som●om●den●över­giv­na●mö­beln●ro­pa­de●på● mig.●Med●en●näs­tan●hyp­no­tisk●kraft●styr­de●den●min●upp­märk­sam­het●från●pre­si­den­ter­na●vars●tal●blev●grum­ligt● och●däm­pat●av­läg­set●i●mitt●sti­mu­le­ra­de●med­ve­tan­de.●Bor­det●tjänst­gjor­de●förs­ta●gång­en●i●det●ova­la●kon­to­ret●1961● och●när●jag●står●där●i●slu­tet●av●au­gusti●2017●ser●jag●fram­för●mig●hur●John●F.●Ken­ne­dy●un­der­teck­nar●or­dern●om● mi­li­tär­bloc­kad●runt●Ku­ba●me­dan●han●fruk­tar●ett●tred­je●världs­krig.●Jag●ser●Ri­chard●Nix­on●sit­ta●vid●bor­det●och● med●svår­mod●i●sin­net●med­de­la●na­tio­nen●att●han●av­går.● Jag●står●så●nä­ra●ho­nom●att●jag●kan●kän­na●luk­ten●av●Wa­ter­ga­te-ång­es­ten.●Min●tids­re­sa●hop­par●för­synt●över●Bill● Clin­tons●es­ka­pa­der●och●stan­nar●vid●Ge­or­ge●W.●Bush●som● över­dri­vet●rak●i●ryg­gen●och●med●rätt­mä­tig­he­tens●lys­ter● i●an­sik­tet●för­kun­nar●för●de●ame­ri­kans­ka●trup­per­na●på● marsch●mot●Bag­dad,●att●de●för­tryck­ta●fol­kens●öde●vi­lar●på● de­ras●ax­lar.●Minst●li­ka●rak●i●ryg­gen●och●sä­ker●på●sin●sak● är●Ba­rack●Oba­ma●när●han●vid●sam­ma●bord,●sju●år●se­na­re,● upp­fyl­ler●sitt●vallöf­te●och●med­de­lar●det●ame­ri­kans­ka●fol­ket●att●det●bli­vit●dags●att●kal­la●hem●kri­gar­na.

●●Sor­let●i●bak­grun­den●ökar●igen●och●jag●vak­nar●sak­ta●ur●mitt●dröms­ka●till­stånd.●Jag●får●en●van­sin­nigt●stark● lust●att●dra●ut●sto­len●och●sät­ta●mig●vid●bor­det●och●fort­sät­ta●min●re­sa●i●ti­den.●Jag●ser●mig●om­kring●och●in­ser●att●jag● an­tag­li­gen●skul­le●hin­na●sit­ta●i●någ­ra●se­kun­der●in●nan●jag● skul­le●om­hän­der­tas●av●stor­väx­ta●män●med●öron­snäc­kor.● Hyp­no­sen●har●släppt●och●jag●vän­der●mig●till­ba­ka●mot● pre­si­den­ter­na●som●jag●vagt●upp­fat­tar●babb­la●om●han­dels­ba­lan­ser.●Me­dan●jag●rik­tar●min●band­spe­la­re●mot●Trump● ler●jag●som●en●få­ne●och●tän­ker●för●mig●själv●att●jag●är●en● lyck­ligt●lot­tad●man.●

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.