Pi­ri­nen, Mo­sa och Mo­re­los gläns­te mest

HJK var som vän­tat full­stän­digt över­läg­set i li­gan 2017. HBL går ige­nom mäs­tar­trup­pen spe­la­re för spe­la­re.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JONAS VON WENDT 029 080 1387, jonas.wendt@hbl.fi

Mål­vak­ter:

Tho­mas Däh­ne 8,5

● Tys­ken har li­dit av en del små­ska­van­ker men skött sitt jobb. Än­då kan man in­te und­gå att stäl­la sig frå­gan hur stort mer­vär­de Däh­ne bi­drar med?

Mar­kus Uu­si­ta­lo 8

● 20-åring­en har spe­lat en del då Däh­ne in­te kun­nat och gjort det bra. Näs­ta sä­song blir in­tres­sant. Vå­gar Klu­bi sat­sa på ho­nom el­ler blir han evig re­serv?

Bac­kar:

Vil­le Ja­las­to 8

● Me­ri­te­rad yt­ter­back som kans­ke än­då kun­de ta för sig li­te me­ra ibland? Fick in­te ut allt av sitt kun­nan­de.

Han­nu Pa­tro­nen 8,5

● Mi­ka Le­h­ko­suo vil­le i Pa­tro­nen få en le­da­re till de bak­re le­den och visst har den ru­ti­ne­ra­de Pa­tro­nen le­ve­re­rat. In­te den mest spek­ta­ku­lä­ra spe­la­ren men nog så på­lit­lig.

Faith Obi­lor 8+

● Stund­tals all­de­les ly­san­de, men ibland ver­kar han ha li­te pro­blem med bå­de mo­ti­va­tion och kon­cent­ra­tion.

Ra­fin­ha 9-

● Otro­ligt mångsidig är den all­tid li­ka sym­pa­tis­ke bras­sen som 35 år gam­mal alltjämt hål­ler väl­digt hög li­ga­klass. Sä­ker och lugn med bol­len. Fin tek­nik.

Ju­ha Pi­ri­nen 9

● Var i syn­ner­het un­der vå­ren blän­dan­de och såg med si­na in­sat­ser till att HJK knep vik­ti­ga po­äng. Hund­ra­pro­cen­tig in­ställ­ning. All­tid.

Aa­po Hal­me 8-

● Skul­le va­ra or­di­na­rie i de fles­ta and­ra li­ga­klub­bar men i HJK är kon­kur­ren­sen om spel­tid som be­kant kniv­skarp. Kan 19-åring­en ta yt­ter­li­ga­re någ­ra ut­veck­lings­steg i vin­ter?

Mitt­fäl­ta­re:

Ant­ho­ny An­nan 8,5

● Med An­nan vet man vad man får. Pu­del­klok och pla­ce­rings­sä­ker mitt­fäl­ta­re som gör al­la runt ho­nom till bätt­re spe­la­re.

Se­basti­an Dahl­ström 7,5

● Skul­le ur­sprung­li­gen bli in­ne­ban­dy­spe­la­re men val­de fot­bol­len för någ­ra år se­dan. Bra så för Dahl­ström har po­ten­ti­al.

Mostagh Yag­hou­bi 9

● Spel­ge­ni­et med de vas­sa skot­ten mis­sa­de hälf­ten av sä­song­en men var un­der den förs­ta de­len av li­gan do­mi­nant. Hu­mö­ret spe­lar ho­nom ett spratt ibland men ut­an glö­den skul­le han in­te hel­ler va­ra den spek­ta­ku­lä­ra spe­la­re han är.

Lucas Ling­man 7

● Li­te in­hopp då och då. Kans­ke skul­le han må bra av att spe­la i en an­nan klubb där han får re­jält med an­svar.

Vin­cent Ono­vo 7,5

● In­te miss­lyc­kats men än­då in­te rik­tigt upp­fyllt de sto­ra förväntningar som fanns på ho­nom då han flyt­ta­de till HJK vin­tern 2016. Ut­veck­ling­en står och stam­par.

Evans Men­sah 9-

● Blixt­snabb och tek­nisk yt­ter­mitt­fäl­ta­re. Fått sitt ge­nom­brott i år. Aning­en ojämn och ibland li­te haf­sig men med den snabb­he­ten är han ett po­ten­ti­ellt guld­korn.

Atomu Tana­ka 9

● Ja­pa­nen led som van­ligt av ska­dor men då Atom spe­lar är HJK ett bätt­re lag. Otro­lig blick, tek­nik och pass­nings­re­gis­ter.

An­fal­la­re:

Al­fre­do Mo­re­los 10-

● Colom­bi­a­nen läm­na­de ett be­stå­en­de av­tryck ef­ter sig i HJK. Sål­des till sy­nes för ett re­a­pris till Glas­gow Rang­ers där han fort­satt att ösa in mål. En av li­gans bäs­ta an­fal­la­re ge­nom al­la tider.

Ak­se­li Pel­vas 9+

● Fjol­å­ret var svårt ef­ter det miss­lyc­ka­de även­ty­ret i Sve­ri­ge. I en be­kant mil­jö har Pel­vas hit­tat bå­de form och själv­för­tro­en­de. Väns­ter­fo­ten är grym.

Dem­ba Sa­vage 7+

● Sa­vage hör­de i åra­tal till li­gans bäs­ta spe­la­re. Fö­re flyt­ten till Häc­ken som in­te blev nå­gon full­träff. Han tap­pa­de själv­för­tro­en­det på Hi­sing­en. In­te då­lig men in­te alls så do­mi­ne­ran­de som han en gång va­rit.

Filip Va­len­cic 9

● Vär­va­des från PS Ke­mi då Mo­re­los stack. Den 25-åri­ge slo­ve­nen är en ut­märkt an­fal­la­re. Bra mål­sin­ne, fi­na av­slut.

Ous­man Jal­low. 7+

● Kom­ple­ments­spe­la­re. Har haft pro­blem med jämn­he­ten och är in­te till­räck­ligt bra för star­tel­van i HJK.

Je­an-Jac­ques Bou­gou­hi 5

● Ivo­ri­a­nen kom, spe­la­de någ­ra mat­cher och stack. Frå­gar nå­gon om någ­ra år om han nå­gon­sin spe­lat i HJK blir sva­ret san­no­likt ett tyst mum­mel.

Trä­na­re:

Mi­ka Le­h­ko­suo 8,5

● Pres­sen in­för sä­song­en var stor på Le­h­ko­suo. Ba­ra en li­ga­ti­tel dög och visst fix­a­de Le­h­ko­suo det med sin stab. La­gets spel är mer ag­gres­sivt än ti­di­ga­re men visst bor­de HJK va­ra än mer do­mi­ne­ran­de i så gott som al­la li­ga­mat­cher. In­sat­sen i Eu­ro­pa en miss­räk­ning.

Fot­not: En­dast spe­la­re som med­ver­kat i minst fem li­ga­mat­cher be­tyg­sätts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.