Sam­tids­konst ska­par dis­kus­sion

Hufvudstadsbladet - - Debatt - JU­HA-HEIKKI TIHINEN ku­ra­tor Stif­tel­sen Pro Ar­ti­bus

KONST●Ett●stort●tack●till●Leif●

Sten­wall●för●hans●kom­men­ta­rer●och●re­flek­tio­ner●(HBL● 13.9).●För●oss●som●ar­be­tar●vid● Stif­tel­sen●Pro●Ar­ti­bus●är●det● ro­ligt● att● hö­ra● att● vår● som­marut­ställ­ning●har●va­rit●en● upp­le­vel­se.●För●oss●är●det●vik­tigt●att●be­sö­kar­na●läm­nar●ut-

ställ­ning­ar­na●med●oli­ka●in­tryck● och● er­fa­ren­he­ter.● Vi● får●stän­digt●re­spons●av●be­sö­ka­re●i●oli­ka●form●och●vi●verk­stäl­ler●även●kon­ti­nu­er­ligt●be­sö­kar­un­der­sök­ning­ar.●Som­marut­ställ­ning­en●var●väl­be­sökt●och●re­spon­sen●var●över­vä­gan­de● po­si­tiv,● men● även● kri­tisk●feed­back●är●all­tid●väl­kom­men.

Pro● Ar­ti­bus´● hu­vud­upp­drag●är●att●främ­ja●bild­kons­ten●och●syn­lig­gö­ra●den●för●

en●bred●publik,●allt●från●konst­nä­rer●till●konst­in­tres­se­ra­de,● barn● till● vux­na.● Al­la● des­sa● grup­per● har● si­na● pre­fe­ren­ser● och● förväntningar.● Ut­ställ­ning­en●Fe­mi­nis­tisk●som­mar●pre­sen­te­ra­de●konst­nä­rer● ur●oli­ka●ge­ne­ra­tio­ner●och●vi● märk­te●att●oli­ka●be­sö­kar­grup­per●hit­ta­de●si­na●eg­na●fa­vo­ri­ter● bland●dem.

Fe­mi­nis­tisk● som­mar● är● ett●ex­em­pel●på●en●ut­ställ­ning● som● har● sin● tyngd­punkt● i● sam­tids­kons­ten.●Sam­tids­kons­ten●ska­par●dis­kus­sion,●det●är● dess●sär­drag.●Det­ta●är●en●po­si­tiv●sak●ef­tersom●det●be­rät­tar● att●kons­ten●le­ver●och●mår●bra!● Ars longa, vi­ta bre­vis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.