Eb­bot Lundberg sjung­er till sjöss

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - ERIK ÅBERG/TT

■■Det■blir■mu­sik■och■sjö­sju­ka■när■ Eb­bot Lundberg■ger■sig■ut■på■ha­vet■med■si­na■gäs­ter.■I■SVT:s■Ebbots ark■ska■kän­da■lå­tar■tol­kas■ och■fram­fö­ras.

–■Al­la■var■väl­digt■tag­na■he­la■ti­den.■Det■blev■per­son­ligt■på■nå­got■ sätt,■sä­ger■Eb­bot■Lundberg.

På■TS■West­kust■tar■kap­ten■Eb­bot■Lundberg■med■sig■si­na■gäs­ter■på■en■tur■i■den■bo­hus­läns­ka■ skär­går­den.■Sång­a­re,■skå­de­spe­la­re■och■ko­mi­ker■kli­ver■om­bord■ på■bå­ten■för■att■tol­ka■si­na■fa­vo­rit­lå­tar■i■SVT:s■nya■mu­sik­pro­gram■ Ebbots■ark.

Att■pro­gram­met■skul­le■ut­spe­la■ sig■till■sjöss■var■helt■Eb­bot■Lund­bergs■idé.

–■Det■är■kul■att■spe­la■på■des­sa■ stäl­len.■Så■kom■för­frå­gan■om■att■ gö­ra■ ett■ mu­sik­pro­gram■ och■ då■ tänk­te■jag■att■jag■vil­le■gö­ra■det■på■ en■båt.■Jag■har■tänkt■att■en■tur­né■ på■en■båt■skul­le■va­ra■det■ul­ti­ma­ta,■sä­ger■han.

Om■sång­a­ren■be­hö­ver■kopp­la■ av■är■det■till■skär­går­den■han■åker,■ och■re­dan■som■barn■till­bring­a­de■ han■myc­ket■tid■där.

–■Vi■åkte■all­tid■den■där■rut­ten■ un­der■min■barn­dom,■från■Gö­te­borg■upp■till■Strömstad■och■la­de■ till■på■oli­ka■stäl­len.■Nu■finns■det■ mas­sa■schys­ta■kro­gar■att■lan­da■ på.■Så■pro­gram­met■ut­spe­lar■sig■på■ sjön■un­der■da­gen■sen■går■vi■i■hamn■ på■nå­got■stäl­le■och■har■ett■av­slut­nings­gig,■sä­ger■Eb­bot■Lundberg. Fle­ra■av■dem■som■åkte■med■på■ bå­ten■ha­de■Eb­bot■Lundberg■ald­rig■ träf­fat■ti­di­ga­re■och■viss­te■där­för■ in­te■vad■han■skul­le■för­vän­ta■sig.

–■Las­se Holm■var■en■över­rask­ning■och■Joy M’Bat­ha■var■helt■ma­gisk.■Det■var■kul■att■det■fanns■ke­mi■he­la■ti­den,■ingen­ting■skar■sig■ rik­tigt.■Det■flöt■på■och■al­la■kän­de■ att■det■var■ett■även­tyr,■sä­ger■han.

And­ra■som■gäs­tar■pro­gram­met■

för■att■sjunga■si­na■fa­vo­rit­lå­tar■är■ Ve­ro­ni­ca Mag­gio, Tom­my Kör­berg■och■Mi­ri­am Bry­ant. Är det nå­gon som blir sjö­sjuk i pro­gram­met?

–■Ja,■en■per­son■blir■det.

Vem då?

–■Jag■kan■sä­ga■att■det■är■en■ko­mi­ker■som■blir■sjö­sjuk.

Det■är■in­te■förs­ta■gång­en■som■ Eb­bot■Lundberg■syns■i■ett■pro­gram■som■går■ut■på■att■tol­ka■and­ras■lå­tar.■Sång­a­ren■del­tog■2013■ i■Så myc­ket bätt­re■(i■Fin­land■Vain elämää)■och■har■dess­utom■ny­li­gen■ släppt■en■tolk­ning■på■Lor­des■jät­te­hit■Royals.

–■Nu■blir■det■over­kill■på■co­vers,■ I’m■sor­ry.■Näs­ta■låt■är■en■egen.■Jag■ var■så■al­ler­gisk■mot■det■först.■Om■ man■ba­ra■här­mar■ori­gi­na­let■blir■ det■pin­samt■och■då­ligt,■men■gör■ man■om■lå­ten■finns■det■en■po­äng,■ sä­ger■han.

Mi­ri­am■Bry­ant,■Ane Brun■och■ Kap­ten Röd gäs­tar■det■förs­ta■pro­gram­met. SVT1 21.00, SVT Play

FO­TO: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Även­tyr. Eb­bot Lundberg är kap­ten på TS West­kust i Ebbots ark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.