Att vå­ga va­ra först krä­ver ku­rage

Hufvudstadsbladet - - Nr 275 -

●●●”Nu är film­mo­gu­len Har­vey We­ins­te­in en fal­len man och små­ning­om för­lo­rar skå­de­spe­lar­na me­ra på att va­ra tys­ta än att gå ut med för­dö­man­den. Jag för­ut­spår att un­der de när­mas­te da­gar­na kom­mer me­di­er­na att sväm­ma över av folk som vill ha­ka på fing­er­pe­kan­det mot We­ins­te­in.

Det krävs ing­et mod att gå ut ef­ter att tio- tju­go per­so­ner re­dan gjort det och sä­ga att man tyc­ker sex­u­el­la över­grepp är en då­lig sak. Det som dä­re­mot krä­ver ci­vil­ku­rage är att va­ra den som först sä­ger till. Den som vå­gar gå mot en mäk­tig per­son och sä­ga att hen gjort fel. Helst så fort en ser el­ler får hö­ra om över­grep­pen. El­ler är of­fer för dem. Det här gäl­ler ock­så oss som in­te be­fin­ner sig i Hol­ly­woods in­ners­ta krets.”

Pep­pe Öh­man är Hufvud­stads­bla­dets ut­sän­da re­por­ter i Los Ang­e­les. På ame­ri­ka.blogg.hbl.fi blog­gar hon mer privat om li­vet på väst­kus­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.