Ka­ta­strof om Åbo­le­den helt stängs av

De två förs­ta vec­kor­na i ok­to­ber har det fal­lit li­ka myc­ket vat­ten som nor­malt un­der två höst­må­na­der. Fin­lands mil­jö­cen­tral hop­pas på up­pe­hållsvä­der.

Hufvudstadsbladet - - Torsdag - MARIA GESTRIN-HAGNER 029 0801 297, maria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

– Det vi nu be­vitt­nar är ex­cep­tio­nellt. Ba­ra en gång på mel­lan tre till tio år ser vi över­sväm­ning­ar av det här sla­get, sä­ger le­dan­de hyd­ro­log Ber­tel Ve­hvi­lä­i­nen vid Fin­lands Mil­jö­cen­tral.

An­led­ning­en till över­sväm­ning­ar­na är de sto­ra regn­mäng­der­na: Un­der de två förs­ta vec­kor­na i ok­to­ber kom­mer det att ha reg­nat li­ka myc­ket som det nor­malt gör un­der två höst­må­na­der. På­följ­den är att al­la vat­ten­drag sö­der om Sal­pa­us­sel­kä (Stäng­selå­sen) hål­ler på att sväm­ma över.

En skill­nad jäm­fört med som­ma­ren 2004 då det reg­na­de än­nu mer är att av­dunst­ning­en un­der som­ma­ren är klart hög­re än så här års.

Es­bo å har sväm­mat över vid Åbo­le­den och tving­at myn­dig­he­ter­na att stänga en kör­fil i var­de­ra rikt­ning­en. Ge­nom att schak­ta sand för­sö­ker man hål­la vägen i kör­bart skick.

För att för­hind­ra att he­la Åbo­le­den spär­ras av vat­ten­mas­sor­na har myn­dig­he­ter­na till­fäl­ligt stängt dam­men i Bo­dom­sjön, men på tors­dag kväll mås­te man se­nast öpp­na dam­men igen för att skyd­da hu­sen i när­he­ten av sjön.

Vid Fin­lands mil­jö­cen­tral hop­pas och räk­nar man med att åt­gär­den ska räc­ka till för att räd­da Åbo­le­den från to­tal över­sväm­ning.

– Åbo­le­den har ald­rig va­rit helt över­sväm­mad. Skul­le så ske vo­re det en ka­ta­strof, sä­ger Ve­hvi­lä­i­nen som än­då manar till lugn och me­nar att det fort­fa­ran­de är mer san­no­likt att vägen hålls öp­pen för tra­fik.

Or­sa­ken till att över­sväm­ning­en vid Åbo­le­den den här gång­en är så pass all­var­lig, häng­er ihop med att vägen är un­der om­bygg­nad. De till­fäl­li­ga fi­ler som an­vänds för stun­den är läg­re än van­ligt.

Mer regn i sik­te

Jour­ha­van­de me­te­o­ro­log Paa­vo Kor­pe­la vid Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet sä­ger att det i söd­ra Fin­land hit­tills i ok­to­ber har reg­nat tre gång­er mer än vad det bru­kar un­der he­la må­na­den.

– Till ex­em­pel i Noux har det reg­nat 150 mil­li­me­ter i ok­to­ber när det nor­malt bru­kar kom­ma 55 mil­li­me­ter. På tors­dag drar ett nytt regn­om­rå­de in över lan­det och då vän­tas minst 20 mil­li­me­ter regn, på sina stäl­len till och med 30 mil­li­me­ter. Reg­net av­tar först på fre­dag mor­gon, sä­ger Kor­pe­la.

På fre­dag vän­tas up­pe­hållsvä­der, men på lör­da­gen reg­nar det åter. Näs­ta vec­ka tor­de bli tor­ra­re, en­ligt me­te­o­ro­lo­gen.

FO­TO: LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

EX­CEP­TIO­NELLT. Fort­sät­ter det reg­na länge till ris­ke­rar he­la Åbo­le­den spär­ras av. Det har ald­rig skett ti­di­ga­re och vo­re en ka­ta­strof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.