Kundsed­lar­na kan lug­na oron på vård­mark­na­den

Kon­kur­rens­ver­ket vän­tar på verk­tyg att över­va­ka

Hufvudstadsbladet - - Torsdag - 029 080 1310, syl­via.bjon@ksf­me­dia.fi SYL­VIA BJON

Vän­tan på en skärpt över­vak­ning av vård­mark­na­den har bli­vit lång då be­red­ning­en av val­fri­hets­la­gen gjorts om. Un­der ti­den har af­fä­rer­na och cent­ra­li­se­ring­en fort­satt på vård­mark­na­den.

De sto­ra vård­bo­la­gen har ökat sin om­sätt­ning kraf­tigt, bland an­nat ge­nom fö­re­tags­köp. Sam­ti­digt upp­står he­la ti­den nya mind­re fö­re­tag.

Fö­re­ta­gar­na i Fin­land tac­kar för att kundsed­lar­na getts en star­ka­re roll i den nya ver­sio­nen av val­fri­hets­lag. Di­rek­tö­ren för kon­kur­rens­frå­gor Sa­tu Gre­kin sä­ger att det kan lug­na den oro som hit­tills fått mind­re fö­re­tag att fu­sio­ne­ras med stör­re.

Nu vän­tar hon på att ock­så Kon­kur­rens­ver­kets verk­tyg ska bli verk­lig­het: rap­por­te­ring­en om fö­re­tags­köp i vård­bran­schen är än­nu in­te i kraft.

Vård­mark­na­den väx­er så det kna­kar – och sam­ti­digt på­går en stor cent­ra­li­se­ring av mark­na­den. De tju­go störs­ta vård­bo­la­gen har tre­dubb­lat sin om­sätt­ning un­der de se­nas­te tio åren. Det är en bransch som stic­ker ut då det an­nars va­rit en pe­ri­od av läg­re till­växt fram tills i fjol.

En tydlig ök­ning har no­te­rats i mäng­den fö­re­tags­köp, och ser man på hur myc­ket vård­mark­na­den re­dan vux­it är det en jät­te­mark­nad för in­ve­ste­ra­re.

Fem sto­ra vård­bo­lag, At­ten­do, Me­hi­lä­i­nen, Ter­veys­ta­lo, Pi­hj­la­jalin­na och Espe­ri Ca­re har till ex­em­pel till­sam­mans för­dubb­lat sin om­sätt­ning på fem år.

Då de tju­go störs­ta vård­bo­la­gen i fjol stod för en om­sätt­ning på 2,7 mil­jar­der, stod de här fem bo­la­gen för störs­ta de­len, en­ligt fö­re­tags­in­for­ma­tio­nen på Asi­a­kas­ti­e­to.

De sto­ra bo­lag som är börs­lis­ta­de är Pihla­jalin­na, At­ten­do (Stock­holms­bör­sen) och Sil­mä­a­se­ma, och se­nast i tu­ren Ter­veys­ta­lo.

Den fram­skjut­na tid­ta­bel­len för vårdre­for­men har haft den följ­den att ock­så kon­kur­renslag­s­tift­ning­en in­te än­nu är upp­da­te­rad.

Riks­da­gen be­hand­lar för till­fäl­let en lagänd­ring om till­fäl­lig för­värv­s­kon­troll, allt­så en rap­por­te­rings­plikt om fö­re­tags­köp in­om vård­bran­schen, för att Kon­kur­rens­ver­ket ska få ett grepp om det.

Den är än­nu in­te i kraft ut­an ska be­hand­las av eko­no­mi­ut­skot­tet. Den till­fäl­li­ga över­vak­ning­en gäl­ler fram tills vårdre­for­men trä­der i kraft, och då skrivs det i en per­ma­nent plikt att över­va­ka vård­mark­na­den för Kon­kur­rens­ver­ket.

Kon­kur­rens­ver­ket på­pe­kar i sitt ut­lå­tan­de att det kom­mer att be­hö­vas mer per­so­nal.

Kundsed­lar­na kan lug­na de små

Hos Fin­lands fö­re­ta­ga­re är di­rek­tö­ren för kon­kur­rens­frå­gor Sa­tu Gre­kin oro­ad över att kon­trol­len dröjt, och sä­ger att fö­re­tagskö­pen kan ha es­ka­le­rat för att de stör­re bo­la­gen vill hin­na gö­ra af­fä­rer snabbt in­nan rap­por­te­rings­la­gen är i kraft. Hos många av de mind­re fö­re­tag som Fin­lands fö­re­ta­ga­re re­pre­sen­te­rar har det dess­utom fun­nits ett högt sälj­in­tres­se, då vårdre­for­men ska­pat oro.

Därför är Gre­kin nöjd med att kundsed­lar­na får en stör­re roll i re­ge­ring­ens nya för­slag som blev klart på vec­ko­slu­tet. Land­ska­pen är för­plik­ta­de att be­vil­ja kundsed­lar för vis­sa iso­le­ra­de tjäns­ter, som ock­så små fö­re­tag kan pro­du­ce­ra.

– Det är en myc­ket bra mo­dell, som öpp­nar mark­na­den och ska­par ef­ter­frå­gan, sä­ger Gre­kin men tilläg­ger att rap­por­te­rings­plikt och kon­ti­nu­er­lig över­vak­ning av en fun­ge­ran­de kon­kur­rens ock­så är vik­tig.

Kundsed­lar­na kan i al­la fall lug­na lä­get för små fö­re­ta­ga­re.

– Jag tror att det kan ge star­ka­re fram­tids­tro och be­nä­gen­het att fort­sät­ta som fö­re­ta­ga­re i stäl­let för att säl­ja verk­sam­he­ten.

En an­nan jät­te­frå­ga som Kon­kur­rens­ver­ket får på sitt bord är mark­nads­ne­ut­ra­li­te­ten mel­lan de pri­va­ta häl­so­sta­tio­ner­na och de of­fent­li­ga, ef­ter att vårdre­for­men trätt i kraft. Land­ska­pens häl­so­sta­tio­ner be­hö­ver in­te bo­la­gi­se­ras, men om de in­te gör det mås­te det gå att jäm­fö­ra mark­nads­ak­tö­rer­na på nå­got an­nat sätt.

Hind­rar in­te kon­cent­ra­tion av mark­na­den

So­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skot­tet för­or­dar den till­fäl­li­ga la­gen om över­vak­ning av nya för­värv, men på­pe­kar att den i sig in­te hind­rar va­re sig en än­nu stör­re kon­cent­ra­tion av mark­na­den el­ler and­ra osun­da fe­no­men.

”I ef­ter­skott är det svårt att rät­ta till kon­cent­ra­tion som är till ska­da för mark­nads­funk­tio­nen, och till­räck­ligt om­fat­tan­de åt­gär­der mås­te därför vid­tas re­dan i för­väg”, skri­ver ut­skot­tet.

Rap­por­te­rings­plik­ten gäl­ler i prak­ti­ken en ti­on­del av fö­re­ta­gen, ef­tersom de all­ra mins­ta in­te an­ses på­ver­ka mark­na­den nämn­värt och in­te ska be­las­tas med mer by­rå­kra­ti. Men i för­sla­get ute­sluts ock­så de fall då sto­ra fö­re­tag kö­per små fö­re­tag, vil­ket fick ut­skotts­le­da­mo­ten Ar­ja Ju­vo­nen (Sannf)att läm­na av­vi­kan­de åsikt.

– Kon­kur­rens och fö­re­tags­köp ser jag som en po­si­tiv sak, men att rap­por­te­rings­plik­ten in­te gäl­ler då sto­ra fö­re­tag kö­per små gör att en del information om vad som hän­der på den fron­ten to­talt sett in­te når oss, sä­ger Ju­vo­nen.

– Fak­tum är att stör­re bo­lag har när­mat sig små pri­va­ta ak­tö­rer ute i kom­mu­ner­na. Om al­la små ak­tö­rer ren­sas bort är ock­så det en fak­tor som på­ver­kar mark­nads­lä­get där, sä­ger Ju­vo­nen och näm­ner små ak­tö­rer in­om hem­vår­den som ett ex­em­pel.

”Stör­re än då bank­sek­torn öpp­na­des”

Ef­tersom lag­stift­ning­en gäl­ler en­bart fö­re­tags­köp finns ett an­nat, stort om­rå­de som hel­ler in­te han­te­ras för till­fäl­let, och det är fas­tig­hets­af­fä­rer i kom­mu­ner­na.

Även om kom­mu­ner­na loc­kas att säl­ja och sam­ti­digt kny­ta af­fä­ren till ett löf­te om fort­satt vård­verk­sam­het i den eg­na kom­mu­nen, är det in­te frå­ga om ett för­värv i sam­ma me­ning som fö­re­tagskö­pen.

– De sto­ra vård­bo­la­gen, och in­ve­ste­rar­na bakom dem, har ak­ti­ve­rat sig gente­mot kom­mu­ner­na. Ur kom­mu­ner­nas syn­vin­kel är det för­stå­e­ligt, ef­tersom de in­te vill bli kvar med då­li­ga kort på hand i ett osä­kert lä­ge, sä­ger re­la­tions­di­rek­tör Lauri Lam­min­mä­ki på Kom­mun­för­bun­det.

Han är oro­lig för att det upp­stått ett ka­oslä­ge på mark­na­den, och varnar för att kom­mu­ner­na och fö­re­ta­gen kan se på af­fä­rer­na på oli­ka sätt. För fö­re­ta­gen ses vär­det i att få en fas­tig­het, och med den löf­tet om en verk­sam­het, som ett helt kassa­flö­de, me­dan kom­mu­ner­na är ovana att pris­sät­ta på sam­ma sätt som då en fö­re­tags­verk­sam­het säljs.

Lam­min­mä­ki oro­ar sig för un­der­pris­sat­ta af­fä­rer. – I vis­sa fall är det lätt hänt att man glöm­mer att lag­stift­ning­en om kon­kur­rens och om upp­hand­ling kan kom­ma på frå­ga, sä­ger Lam­min­mä­ki och på­min­ner kom­mu­ner­na om att ta in kon­sul­te­ran­de hjälp med pris­sätt­ning och juridik in­nan be­slut fat­tas.

Att en mark­nad för 20 mil­jar­der öpp­nas är en enorm po­ten­ti­al, och Lam­min­mä­ki är in­te över­ras­kad att det in­tres­se­rar in­ve­ste­ra­re över Fin­lands grän­ser.

– Det här är stör­re än då bank­sek­torn öpp­na­des, sä­ger Lam­min­mä­ki och syf­tar till 1980-ta­lets öpp­nan­de av fi­nans­mark­na­den, vil­ket led­de till över­hett­ning.

På den starkt väx­an­de vård­mark­na­den har det fö­re­kom­mit var­ning­ar för att det bil­das överka­pa­ci­tet som in­te hål­ler i läng­den.

– Om öpp­nan­det av mark­na­den in­te sker kon­trol­le­rat in­ne­bär det sto­ra ris­ker. Vi vill in­te ha ett nytt fe­no­men som bank­kri­sen.

Lam­min­mä­ki sä­ger att det ock­så är ett ty­piskt fe­no­men att de som har ka­pi­tal i ryg­gen kan ta ris­ker på ett helt an­nat sätt än små ak­tö­rer, och in­te hel­ler den of­fent­li­ga sek­torn har kun­nat hop­pa på det enor­ma tåg som rullar.

FO­TO: LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.