Spa­ni­en vill ha ett svar på mån­dag

Den spans­ka re­ge­ring­en pas­sar till­ba­ka själv­stän­dig­hets­bol­len till Ka­ta­lo­ni­en – och ger de re­gi­o­na­la le­dar­na till på mån­dag att för­kla­ra sig.

Hufvudstadsbladet - - Torsdag - FNB–TT-MAR­TIN STOCKTON JOHANSSON

Många var för­vir­ra­de på tis­dags­kväl­len, ha­de Ka­ta­lo­ni­ens re­gi­on­chef Car­les Puig­de­mont ut­ro­pat själv­stän­dig­het el­ler in­te? Spa­ni­ens re­ge­ring skic­ka­de i går frå­gan till­ba­ka till ka­ta­lo­ner­na och gav dem fram till mån­dag på sig att sva­ra.

– Sva­ret från den ka­ta­lans­ke pre­si­den­ten kom­mer att av­gö­ra fram­ti­da hän­del­ser in­om de när­mas­te da­gar­na, sä­ger Ma­ri­a­no Ra­joy, en­ligt Reu­ters.

Sam­ti­digt häv­dar op­po­si­tio­nen att re­ge­ring­en tän­ker blid­ka ka­ta­la­ner­na med en om­skri­ven grund­lag.

Pre­miär­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy kal­la­de till ett ex­train­satt mi­nis­ter­mö­te på ons­da­gen för att kom­ma fram till hur man skul­le sva­ra på Ka­ta­lo­ni­ens re­gi­onpre­si­dent Car­les Puig­de­monts tal på tis­da­gen, där han med­de­la­de att själv­stän­dig­het kom­mer att ut­ro­pas i re­gi­o­nen, men att man skju­ter upp själv­stän­dig­hets­för­kla­ring­en någ­ra vec­kor för att hål­la di­a­log med Spa­ni­en.

Re­ge­ring­ens svar blev dock en frå­ga: Har ni ut­ro­pat själv­stän­dig­het el­ler in­te?

De ka­ta­lans­ka le­dar­na får till på mån­dag att för­kla­ra sig.

Bar­ce­lo­na pas­sa­de över bol­len till Madrid för att se om de skul­le ta i med hård­hands­kar­na.

Tve­ty­di­ga be­sked

Re­ge­ring­en skic­kar en for­mell frå­ga till Ka­ta­lo­ni­en för att få ra­ka svar på ex­akt vad Puig­de­mont me­na­de vid tis­da­gens tal. Och de är in­te en­sam­ma om att va­ra för­vir­ra­de.

Tid­ning­en La Van­gu­ar­dia skri­ver att Puig­de­mont in­te ut­ro­pa­de själv­stän­dig­het, men att han in­si­nu­e­ra­de det.

– Sva­ret från den ka­ta­lans­ke pre­si­den­ten kom­mer att av­gö­ra fram­ti­da hän­del­ser in­om de när­mas­te da­gar­na, sä­ger Ma­ri­a­no Ra­joy, en­ligt Reu­ters.

En­ligt ny­hets­by­rån är Ra­joys age­ran­de ett förs­ta steg mot att tilläm­pa ar­ti­kel 155 i den spans­ka grund­la­gen, det vill sä­ga att re­ge­ing­en tar di­rekt kon­troll över den halvau­to­no­ma re­gi­o­nen.

En­ligt Jakob Lewander, stats­ve­ta­re vid Svens­ka in­sti­tu­tet för eu­ro­pa­po­li­tis­ka stu­di­er, på­går en slags vän­tans­lek mel­lan de bå­da le­dar­na.

– Bar­ce­lo­na pas­sa­de över bol­len till Madrid för att se om de skul­le ta i med hård­hands­kar­na. Ha­de Madrid tagit i med hård­hands­kar­na ha­de det kun­nat ska­pa sto­ra pro­tes­ter och gett le­gi­ti­mi­tet och stöd till idén om själv­sty­re. Men Ra­joy är en mäs­ta­re på den här ty­pen av politik. Han sva­ra­de med sam­ma mynt, och tving­ar nu Puig­de­mont att vi­sa sin hand, sä­ger han.

– Det finns ing­en med­lings­möj­lig­het mel­lan de­mo­kra­tisk lag och olyd­nad, olag­lig­het, sä­ger Ra­joy.

Press från al­la håll

Frå­gan är nu hur Puig­de­mont tän­ker han­te­ra den press som kom­mer från den spans­ka re­ge­ring­en, EU och från de oli­ka fa­lang­er­na i den eg­na re­gi­onre­ge­ring­en.

– Skul­le den spans­ka re­ge­ring­en ge ef­ter nu och ta en di­a­log vid kvart i tolv, då skul­le det va­ra ung­e­fär som att för­hand­la med nå­gon som ho­tar en. Men re­ge­ring­en har nog in­sett att man be­hö­ver han­te­ra det här pro­ble­met, sä­ger Jakob Lewander.

Op­po­si­tions­le­da­ren Pedro San­chez, par­ti­le­da­re för so­ci­a­lis­tis­ka PSOE, me­nar dock att en tred­je väg är ak­tu­ell. San­chez ut­ta­la­de sig ef­ter Ra­joys ut­ta­lan­de och för­kla­ra­de att han ha­de kom­mit över­ens med pre­miär­mi­nis­tern om att se över en grund­lags­änd­ring, för att re­for­me­ra sät­tet re­gi­o­ner­na, in­klu­si­ve Ka­ta­lo­ni­en, styrs.

San­chez vill att debatten ska fo­ku­se­ra på ”hur Ka­ta­lo­ni­en stan­nar i Spa­ni­en, in­te hur det läm­nar”, upp­ger ny­hets­by­rån AFP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.