Bö­nor ger pro­te­i­ner från växtri­ket

Vad har bö­nor, är­ter, bo­ve­te, qui­noa och ham­pa ge­men­samt? De är al­la go­da pro­te­in­ri­ka väx­ter som od­las och för­äd­las i Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Torsdag -

I mån­dags fi­ra­des den fin­lands­svens­ka mat­kul­tur­da­gen, en dag in­stif­tad av Mart­ha­för­bun­det och som upp­märk­sam­mas var­je år den 9 ok­to­ber. Till årets te­ma har valts pro­te­i­ner ur växtri­ket. Det är helt i lin­je med da­gens me­lo­di att by­ta ut en del av kött­pro­te­i­ner­na mot växt­pro­te­i­ner, dels med tan­ke på den väx­an­de ve­gotren­den, dels på grund av kli­mat­för­änd­ring­en och de ökan­de ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser.

Det finns många slags växt­pro­te­i­ner som od­las i Fin­land. Är­ter och bö­nor har od­lats länge och i sto­ra mäng­der. Dä­re­mot är bo­ve­te, qui­noa, ham­pa och lu­pin upp­stic­ka­re i en pro­te­in­värld, där det bubb­lar av nya idéer, in­no­va­tio­ner och pro­v­od­ling­ar.

Mart­ha­för­bun­dets mat­kul­tur­ma­ga­sin har träf­fat bön­der som od­lar so­ja, bo­ve­te, bond­bö­nor och är­ter samt för­äd­la­re och fors­ka­re som tar fram pro­te­in­ri­ka ve­ge­ta­ris­ka pro­duk­ter. Dess­utom in­går där tips för al­la som od­lar hem­ma. Här bju­der vi på någ­ra smak­prov ur ma­ga­si­net på en färg­grann me­ny där pro­te­i­ner från växtri­ket ger nya sma­kupp­le­vel­ser.

FO­TO: KARIN LINDROOS/MART­HA­FöR­BUN­DET

VARM LUNCHSALLAD. Med qui­noa som bas blir sal­la­den ma­tig och när man blan­dar i stek­ta grön­sa­ker ock­så varm. Sal­ladsos­ten ger smak och yt­ter­li­ga­re pro­te­i­ner.

BONDBöNA MED OST. Färs­ka bond­bö­nor är go­da ny­kok­ta med oliv­ol­ja, salt, svart­pep­par samt vi­nä­ger el­ler i sal­la­der, rör­or och gry­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.