Ba­ra den bäs­ta du­ger som IFK:s sport­chef

Ishockey IFK:s vd Juk­ka Val­ta­nen sä­ger att den nya sport­che­fens vik­ti­gas­te upp­gift är att le­da och ska­pa en id­rotts­lig kul­tur som möj­lig­gör fram­gång, ut­veck­ling och en un­der­hål­lan­de spel­stil.

Hufvudstadsbladet - - Torsdag - FILIP SAXéN 029 080 1372, filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

För nio och ett halvt år se­dan tog han över som vd för HIFK-Hoc­key Ab. Hans förs­ta upp­gift blev att räd­da den an­ri­ka klub­ben från un­der­gång. Tack va­re en rädd­nings­o­pe­ra­tion med en rik­tad ak­ti­e­e­mis­sion kun­de man und­vi­ka kon­kur­sen som ho­tat klub­ben vå­ren 2009.

– Vi hittade två nya äga­re som vil­le pla­ce­ra peng­ar i IFK, minns Val­ta­nen bör­jan på sin se­jour i klub­ben.

Han tit­tar om­kring sig i rum­met i ishal­len och ska­kar på hu­vu­det.

– Min mis­sion var då att kom­ma hit för att läm­na för­e­ning­en i bätt­re skick än vad den var då jag tog över, minns han.

Då ha­de Val­ta­nen, som ha­de en framgångsrik kar­riär bakom sig in­om nä­rings­li­vet, in­te tänkt att hans tid i klub­ben skul­le bli så lång som den va­rit.

Un­der Val­ta­nens tid som vd har IFK:s eko­no­mi bli­vit stark, ishoc­keyn har bli­vit mer in­ter­na­tio­nell och klub­bens nya hem, Helsin­ki Gar­den, hål­ler på att för­verk­li­gas.

– Det är bra att det fun­nits lång­sik­ti­ga ut­ma­ning­ar vid si­dan om det dag­li­ga ar­be­tet, sä­ger han.

– Men ut­an en stark eko­no­mi ha­de vi in­te kun­nat ska­pa lång­sik­ti­ga pla­ner. Om man he­la ti­den mås­te fun­de­ra på hur man ska be­ta­la föl­jan­de må­nads löner kan man in­te ut­veck­la verk­sam­he­ten.

Ny­bon­das tog ini­ti­a­tiv

Med eko­no­min i gott skick står Val­ta­nen in­för en av sina vik­ti­gas­te upp­gif­ter un­der sin tid i IFK. Klub­ben med­de­la­de för ett par vec­kor se­dan att Tom Ny­bon­das kli­ver åt si­dan från pos­ten som sport­chef ef­ter tio år. Ny­he­ten kom som en stor över­rask­ning för all­män­he­ten. Men Val­ta­nen var väl för­be­redd för si­tu­a­tio­nen.

– Ny­bon­das in­di­ke­ra­de för ett drygt år se­dan att han kän­ner att han gett det han har att ge och att det be­hövs nå­gon an­nan att fort­sät­ta job­bet. I hös­tas re­a­li­se­ra­des det och Ny­bon­das var ini­ti­a­tiv­ta­gan­de i pro­ces­sen, sä­ger Val­ta­nen.

Pro­ces­sen sat­tes i gång på all­var någ­ra vec­kor in­nan IFK of­fent­ligt gick ut med in­for­ma­tio­nen om att man sö­ker ny sport­chef.

– Det här är in­te nå­got man kan gö­ra ef­ter sä­song­en. Vi be­hö­ver en ny sport­chef så snabbt som möj­ligt då lag­byg­get för sä­song­en 2018– 2019 ska kom­ma i gång, sä­ger Val­ta­nen.

Men så snabbt som möj­ligt be­ty­der in­te att IFK skul­le gö­ra nå­gon pa­nik­värv­ning el­ler nöja sig med en säm­re kan­di­dat på grund av den taj­ta tid­ta­bel­len.

– Vi vill ha den bäs­ta tänk­ba­ra per­so­nen för pos­ten. Om man mås­te vän­ta en tid för att få det lö­nar det sig att gö­ra det, slår Val­ta­nen fast.

Klub­ben lär in­te kom­ma med nå­got be­sked om vem som tar över som sport­chef de när­mas­te vec­kor­na. Det kan till och med drö­ja till näs­ta år in­nan den nya sport­che­fen kan in­le­da sitt jobb i IFK.

– Jag ser sport­che­fen som den en­skilt vik­ti­gas­te po­si­tio­nen i vår or­ga­ni­sa­tion, sä­ger Val­ta­nen.

– 80 pro­cent av vår bud­get går till det id­rotts­li­ga och sport­che­fen an­sva­rar för den de­len.

Val­ta­nen har en klar bild av vad han vill ha av den nya sport­che­fen. Han räk­nar upp fem nyc­kel­punk­ter:

1. Sport­che­fen mås­te kän­na till fin­länds­ka spe­la­re – bå­de sti­gan­de stjär­nor i A-ju­ni­o­rer­na och Mes­tis­spe­la­re. Det krä­ver en hel del fot­ar­be­te och kväl­lar i oli­ka hal­lar.

2. Sport­che­fen mås­te kän­na till och ha bra kon­tak­ter med scou­ter och spe­la­ra­gen­ter. Val­ta­nen vill hell­re se spe­la­ra­gen­ter­na som sam­ar­bets­part­ners än som mot­stån­da­re i för­hand­ling­ar­na.

3. De två förs­ta punk­ter­na ska le­da till att sport­che­fen ska kun­na hit­ta rätt spe­la­re med rätt pro­fil och rätt at­ti­tyd till rätt rol­ler i la­get och till rätt pris.

4. Sport­che­fen har en stor roll då IFK väl­jer trä­na­re och han ska ock­så kun­na spar­ra, hjäl­pa, stöd­ja och ut­ma­na tränaren. Han mås­te för­stå

spe­let och för­stå vad som krävs fy­siskt för att spe­la på den här ni­vån men ock­så ve­ta vad at­ti­tyd och om­kläd­nings­rums­psy­ko­lo­gi be­ty­der i ett lag­byg­ge.

5. Sport­che­fens vik­ti­gas­te upp­gift är att le­da och ska­pa en id­rotts­lig kul­tur som möj­lig­gör fram­gång, ut­veck­ling och en un­der­hål­lan­de spel­stil.

Den nya sport­che­fen ska med and­ra ord ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att IFK ska bli en stor­klubb ock­så mätt i id­rotts­lig fram­gång.

Då man ser hur Tap­pa­ra och JYP ska­pat en iden­ti­tet och kon­ti­nu­i­tet som gjort att spe­la­re och trä­na­re kun­nat by­tas ut mel­lan sä­song­er­na me­dan fram­gång­ar­na fort­satt är det lätt att se vad IFK bor­de strä­va ef­ter.

Vär­de­ring­ar – in­te brand

Då man ta­lar om IFK och la­gets spel­stil dy­ker or­det ”brand” of­ta upp i dis­kus­sio­ner­na. Den my­tis­ka bil­den av de tand­lö­sa, tack­lan­de slags­käm­par­na som sätter skräck i lands­ortsla­gen med sitt fy­sis­ka spel le­ver fort­fa­ran­de kvar hos många sup­port­rar.

– Bran­den är in­te IFK:s image ut­an den bild som kon­su­men­ter­na har av IFK. Bran­den är in­te fi­na me­ning­ar, fra­ser och re­kla­mer ut­an det är gär­ning­ar, sä­ger Val­ta­nen.

Han ta­lar hell­re om de vär­de­ring­ar som for­mar IFK och verk­sam­he­ten.

– Det hand­lar om tra­di­tio­ner och att re­spek­te­ra dem, det hand­lar om att käm­pa och ald­rig ge vi­ka, det hand­lar om ”sta­di­lai­su­us”, två­språ­kig­het och den rö­da fär­gen. Allt som vi gör ska stöd­ja des­sa vär­de­ring­ar.

Och IFK kom­mer in­te att åter­gå till ti­den med de tand­lö­sa nor­da­me­ri­ka­ner­na.

– Vi har upp­da­te­rat vår spe­li­den­ti­tet för att mot­sva­ra den mo­der­na hoc­keyn. Ishoc­keyn har för­änd­rats och den iden­ti­tet vi ska­pa­de un­der 80-ta­let fun­ge­rar in­te som så­dan läng­re. Den mås­te upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt så att den möj­lig­gör un­der­håll­ning, ut­veck­ling och fram­gång, sä­ger Val­ta­nen.

Han vill att klub­ben ska ha en så starkt för­ank­rad spe­li­den­ti­tet att al­la kän­ner till den och att trä­na­re häm­tar in sina eg­na kryd­dor till spe­let men att grunden hålls sam­ma obe­ro­en­de av spe­la­re och trä­na­re.

Det är med and­ra ord en rätt om­fat­tan­de ar­bets­bild den nya sport­che­fen kom­mer att ha. Val­ta­nen vill in­te av­slö­ja hur många el­ler vil­ka de star­kas­te kan­di­da­ter­na är men det är klart att in­tres­set för pos­ten som sport­chef är enormt.

– Vi ska ha den bäs­ta per­so­nen för job­bet, sä­ger Val­ta­nen be­stämt.

Då den nya sport­che­fen är in­stal­le­rad på Nor­den­ski­ölds­ga­tan bör­jar ar­be­tet med att ska­pa de för­ut­sätt­ning­ar Val­ta­nen ta­lar om.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

BLIC­KAR FRAM­åT. Vd:n Juk­ka Val­ta­nen sätter rib­ban högt då IFK väl­jer ny sport­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.