Ny sal kor­tar kö­er­na för hjärt­pa­ti­en­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NI­KA RENTOLA 029 080 1370, an­ni­ka.rentola@ksf­me­dia.fi

En split­ter­ny sal på Torn­sjuk­hu­set i Helsing­fors vän­tas öka an­ta­let hjär­tingrepp med 20 pro­cent. Sam­ti­digt för­kor­tas kö­ti­den för dem som vän­tar på mind­re aku­ta be­hand­ling­ar.

Om en knapp vec­ka öpp­nas en helt ny sal för hjär­tingrepp på Torn­sjuk­hu­set i Mej­lans i Helsing­fors. Det är go­da nyheter för de pa­ti­en­ter som ti­di­ga­re tving­ats köa länge för att ens få en tid bo­kad för mind­re aku­ta in­grepp.

– Här­ef­ter kan pa­ti­en­ter­na till ex­em­pel räk­na med att ge­nast få en tid för krans­kärls­rönt­gen in­bo­kad, sä­ger över­läka­re Mi­ka Lai­ne på Hjärt­sta­tio­nen, som är en del av Helsing­fors uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus (HUCS) hjärt- och lung­cent­rum.

I den nya sa­len görs bland an­nat ka­tet­ri­se­rings­be­hand­ling­ar av rytm­rubb­ning­ar i hjär­tat. De går ut på att man via blod­kärl för in en ka­te­ter till det ställe i hjär­tat som or­sa­kar pro­blem med hjärtryt­men. Med hjälp av ström gör man se­dan en ärr­bild­ning i hjär­tats vägg så att till ex­em­pel för­maks­flim­mer för­hind­ras. I den nya sa­len er­sät­ter lä­kar­na ock­så då­ligt fun­ge­ran­de aor­taklaf­far och gör bal­long­vidg­ning av krans­kärl.

Ka­te­ter­tek­ni­ken har bli­vit allt van­li­ga­re i be­hand­ling­en av oli­ka hjärt­pro­blem un­der 2000-ta­let. I fjol ut­för­des när­ma­re 13 000 bal­long­vidg­ning­ar av för­träng­da krans­kärl i Fin­land, me­dan 1 400 pa­ti­en­ter be­hand­la­des ge­nom tra­di­tio­nell by­pass. Av bal­long­vidg­ning­ar­na gjor­des 2 358 in­om Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­om­rå­de (HNS).

Den nya sa­len på Hjärt­sta­tio­nen har kostat 1,8 mil­jo­ner eu­ro. In­ve­ste­ring­en ska be­ta­la igen sig när pa­ti­ent­mäng­der­na ökar. Att er­sät­ta en då­ligt fun­ge­ran­de aor­taklaff via ka­te­ter tar i me­del­tal 37 mi­nu­ter, me­dan en öp­pen ope­ra­tion tar tim­mar. Det gör att man kan ta emot fler pa­ti­en­ter än förr per dag.

– Ingrep­pen blir allt fler för att be­folk­ning­en åld­ras, men ock­så för att tek­ni­ken blir allt bätt­re, sä­ger Lai­ne.

På Hjärt- och lung­cent­rum görs lan­dets al­la hjärt­trans­plan­ta­tio­ner. Här un­der­söks och be­hand­las ock­så vux­na pa­ti­en­ter med svå­ra med­föd­da hjärt­fel och and­ra säll­syn­ta hjärt­sjuk­do­mar.

Ingrep­pen blir allt fler för att be­folk­ning­en åld­ras, men ock­så för att tek­ni­ken blir allt bätt­re. Mi­ka Lai­ne Över­läka­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.