”Kundsed­lar kan va­ra risk för jour­verk­sam­het”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NI­KA RENTOLA

Vill det sig il­la kan val­fri­he­ten även­ty­ra jour­verk­sam­he­ten vid sjuk­hus, be­fa­rar vd Aki Lin­dén vid HNS.

Aki Lin­dén, vd för Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt, vän­tar med de­tal­je­ra­de kom­men­ta­rer kring val­fri­he­ten i vår­den tills han fått gå ige­nom lag­för­la­get or­dent­ligt.

– Men om en be­ty­dan­de del av den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­dens tjäns­ter binds till kundsed­lar in­ne­bär val­fri­he­ten ris­ker för cen­tral­sjuk­hu­sens jour­verk­sam­het.

Lin­dén ta­lar om si­tu­a­tio­ner där mer­par­ten av pa­ti­en­ter­na av nå­gon an­led­ning läm­nar den of­fent­li­ga vår­den och väl­jer att be­hand­las på till ex­em­pel en privat hjärt­kli­nik.

– Om en be­ty­dan­de del av pa­ti­en­ter­na med hjälp av sin kundse­del väl­jer en an­nan pro­du­cent för spe­ci­a­list­vår­den än den of­fent­li­ga be­ty­der det att pa­ti­ent­mäng­den på ett jour­sjuk­hus kan mins­ka för myc­ket. En bra jour­verk­sam­het går att upp­rätt­hål­la ba­ra när ett sjuk­hus har till­räck­ligt många pa­ti­en­ter och en till­räck­ligt stor per­so­nal. Då finns till­räck­ligt många an­ställ­da för att de ska kun­na ro­te­ra i jour­sy­ste­met.

Lin­dén sä­ger ock­så att man mås­te kun­na se re­la­tio­nen mel­lan eko­no­min och nyt­tan för pa­ti­en­ten.

– Val­fri­he­ten som den ser ut i dag har vi haft se­dan 2011. Un­der pe­ri­o­den 2011–2016 vet vi till ex­em­pel att an­ta­let krans­kärls­rönt­gen­un­der­sök­ning­ar som gjorts på pa­ti­en­ter vid Helsing­fors hjärt­sjuk­hus va­rit 30 pro­cent fler än in­om den of­fent­li­ga vår­den. Då mås­te vi frå­ga om al­la undersökningar va­rit nöd­vän­di­ga. Om de har va­rit det så kan man in­te sä­ga att val­fri­he­ten spa­rar peng­ar. Som jag ser det får val­fri­het och konst­nads­ef­fek­ti­vi­tet in­te plats i sam­ma ek­va­tion.

Lin­dén har klart för sig hur en fun­ge­ran­de val­fri­het bor­de se ut:

– Så att be­slu­ten om vil­ka be­hand­ling­ar och vil­ken vård som ska ges tas på land­skaps­ni­vå och det finns ra­mar för hur myc­ket det he­la får kos­ta. Se­dan kan pa­ti­en­ten fritt väl­ja mel­lan de pro­du­cen­ter som er­bju­der ser­vice in­om ra­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.