Bråt­tom med byg­gan­det av Bus­hol­mens id­rottspark

Full­mäk­ti­ge på­skyn­dar byg­gan­det av en id­rottspark på Bus­hol­men i Helsing­fors. Pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta 13 mil­jo­ner eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOM­MY POHJOLA tom­my.pohjola@ksf­me­dia.fi

För●en●må­nad●se­dan●be­slöt●Helsing­fors●för­valt­nings­dom­stol●för­kas­ta● Helsing­fors­po­li­ti­ker­nas●be­slut●att● säl­ja●den●gam­la●in­du­stri­fas­tig­he­ten● ”Bun­kern”●till●bygg­fö­re­ta­get●SRV.● Tan­ken●var●att●Bun­kern●skul­le●få● en●sim­hall●och●mo­tions­ut­rym­men,● fär­di­ga●för●an­vänd­ning●2019.●Pro­jek­tet●bråds­ka­de●ef­tersom●grund­sko­lan●in­till●Bun­kern●ock­så●skul­le● an­vän­da●ut­rym­me­na.●

Helsing­fors●stad●nö­jer●sig●med● för­valt­nings­dom­sto­lens●be­slut.

–●Det●är●in­te●än­da­måls­en­ligt●att● över­kla­ga,●sä­ger●kansli­chef●Sa­mi Sar­vilin­na.

Med●det●upp­häv­da●be­slu­tet●god­kän­des●sam­ti­digt●även●pro­jekt­pla­nen●för●att●byg­ga●id­rotts-●och●sim­hallslo­ka­ler●i●Bun­kern.●En­ligt●sta­dens●tjäns­te­män●kom­mer●dom­sto­lens●be­slut●”ofrån­kom­li­gen●att●in­ne­bä­ra●att●pro­jek­tet●be­hö­ver●tillägg­s­tid.”●Först●be­hö­ver●pro­jekt­pla­nen● god­kän­nas●en●gång●till,●vil­ket●stads­full­mäk­ti­ge●ock­så●gjor­de●på●ons­dag● kväll.

En­ligt●pro­jekt­pla­nen●ska●det●i● id­rottspar­ken●fin­nas●två●full­sto­ra● id­rotts­pla­ner●och●en●ser­vice­bygg­nad●med●om­kläd­nings­rum●som●stö­der●verk­sam­he­ten.●Den●ena●av●pla­ner­na●kan●få●tak●för●vin­ter­sä­song­er­na●och●den●and­ra●kan●un­der●vin­ter­tid●ut­nytt­jas●som●kons­tis­ba­na.●I● pro­jekt­pla­nen●in­går●även●en●nä­rid­rotts­plats●med●en●gräs­plan●för● bollspor­ter●samt●mind­re●spel­pla­ner●och●en●skejtram­per.

Bus­hol­mens●id­rottspark●ska●be­tjä­na●he­la●söd­ra●in­nersta­den●där●ut­bu­det●av●id­rotts­pla­ner●är●mind­re●än● på●and­ra●håll●i●hu­vud­sta­den.●Byg­gan­det●kos­tar●13●mil­jo­ner●eu­ro.

Pro­jek­tet● har● ur­sprung­li­gen● pla­ne­rats●så●att●grund­be­red­ning­en● bör­jar●än­nu●i●år.●Då●skul­le●det●förs­ta●ske­det●av●id­rottspar­ken●fär­dig­stäl­las●un­der●hös­ten●2019,●det●vill● sä­ga●sam­ti­digt●som●hu­vud­bygg­na­den●för●sko­lan●Jät­kä­saa­ren●pe­rusk­ou­lu●fär­dig­ställs.

FO­TO: HELSING­FORS STAD

Det blir ing­et av det sto­ra mo­tions­cent­ret i Bun­kern och därför är det nu bråt­tom på Bus­hol­men med byg­gan­det av id­rottspar­ken. Pro­jek­tet ska va­ra klart sam­ti­digt som nya sko­lan öpp­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.