Nä­ra ögat – då blun­dar tra­fik­pla­ne­ra­ren

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Borg­mäs­ta­re● Jan Va­paavu­o­ri● (Saml)●vill●slo­pa●hundskat­ten.●Jag● vet●att●en●del●hundä­ga­re●slar­var● med●be­tal­ning­ar­na,●men●skat­ten● in­bring­a­de●i●al­la●fall●400●000●eu­ro●i● fjol.●Peng­ar­na●får●mig●att●tän­ka●på● ett●tra­fik­ut­lå­tan­de●som●dis­ku­te­ras●i● stads­mil­jö­nämn­den.

In­för●kom­mu­nal­va­let●var●det●stor● upp­stån­del­se●kring●tra­fi­kar­range­mang­en●på●Fa­briks­ga­tan●vid●låg­sta­di­e­sko­lan●Teh­taan­ka­dun●ala-as­te.●Ele­ver,●för­äld­rar●och●lä­ra­re●har● fått●nog.●Fart­då­rar­na●mås­te●stop­pas.● Stormö­tet●på●ga­tan,●som●ock­så●en­ga­ge­ra­de●po­li­ser●och●par­ke­rings­ö­ver­vak­ning­en,●re­sul­te­ra­de●i●en●full­mäk­ti­ge­mo­tion●som●tjäns­te­män­nen● nu●sva­rat●på.●Sking­ra●er,●sä­ger●tjäns­te­män­nen,●här●finns●ingen­ting●att● se.●Allt●som●kan●gö­ras●för●att●gö­ra● tra­fi­ken●tryg­ga­re●har●re­dan●gjorts,● en­ligt●ut­lå­tan­det.●Tra­fik­pla­ne­rar­na●ver­kar●ha●bra●koll●på●kör­has­tig­he­ter●och●det●vet●ju●att●ing­en●än­nu● dött.●Men●kän­ner●pla­ne­rar­na●till●al­la● de●si­tu­a­tio­ner●där●olyc­kor●und­vikts● med●en●hårs­mån?●Hur●om­fat­tan­de● ska●en●in­vå­nar­pro­test●va­ra●in­nan● sta­den●re­a­ge­rar?

Stads­mil­jö­nämn­den●bord­la­de●ut­lå­tan­det●på●tis­da­gens●mö­te.●En●sak● som●tjäns­te­män­nen●in­te●pro­vat●är● att●in­stal­le­ra●”tra­fik­ljus”●i●tra­fik­skyl­tar­na●vid●de●far­li­gas­te●över­gångs­stäl­le­na,●kraf­ti­ga●ljus●som●bör­jar● blin­ka●för●bi­lis­ter­na●när●nå­gon●är● på●väg●över●ga­tan?●Ett●an­nat●är●att● häl­la●li­te●gul●färg●på●ga­tan,●färg●som● ta­lar●om●att●det●är●för­bju­det●att●kö­ra● om●and­ra●for­don.●Gu­la●mitt­strec­ket● finns●på●Fred­riks­ga­tan●och●har●i●al­la● fall●li­te●ef­fekt●tills●det●slits●bort●och● bi­lis­ter­na●glöm­mer●om­kör­nings­för­bu­det,●vil­ket●sker●på●ett●halvt●år,● och●då●ät●to­kral­lyt●i●gång.●Må­lar­ar­be­tet●på●Fred­riks­ga­tan●lär●kos­ta● 10●000●eu­ro.●

Hur●skul­le●det●va­ra●om●vi●be­hål­ler●hundskat­ten,●må­lar●kör­ba­nor­na● gu­la●of­ta­re●och●gör●över­gång­ar­na●på● Fa­briks­ga­tan●tryg­ga­re?

Dess­utom… Press­med­de­lan­de­na● är● se­dan● länge● mer● el­ler● mind­re● kryp­te­ra­de.● Så● här● myc­ket● är● klart:●En­ligt●Helsing­fors­re­gi­o­nens● tra­fik●HRT●är●ny­he­ter­na●från●met­ro­ba­nan●få●men●hop­pin­gi­van­de.

FO­TO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

TRAFIKPROTESTEN VAR FöR­Gä­VES? Ele­ver, för­äld­rar och lä­ra­re har för­sökt gö­ra po­li­ti­ker och tjäns­te­män upp­märk­sam­ma på si­tu­a­tio­nen på Fa­briks­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.