Niklas Her­lin har av­li­dit

Niklas Her­lin, som hör­de till hiss­bo­la­get Ko­nes ägar­fa­milj, har gått bort, 53 år gam­mal.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Niklas Her­lin●var●en●av●Fin­lands● ri­kas­te●per­so­ner.●Han●job­ba­de●det● mesta●av●sitt●yr­kes­verk­sam­ma●liv●in­om●jour­na­li­sti­ken.●Un­der●åren●19871996●var●han●ny­hets­chef●på●Kaup­pa­leh­ti.●Se­na­re●var●han●med●och●grun­da­de●di­gi­ta­la●Uu­si●Su­o­mi●och●var● ny­hets­tjäns­tens●hu­vud­ä­ga­re●un­der● åren●2007-2016.

Her­lin●var●ock­så●en●av●hu­vud­ä­gar­na●i●Car­go­tec,●i●för­la­get●Te­os●och● äg­de●per­son­li­gen●och●ge­nom●sitt●fö­re­tag●Ma­ri­a­torp●när­ma­re●en●fem­te­del●av●me­die­bo­la­get●Al­ma●Me­dia.

Her­lin●var●sty­rel­se­ord­fö­ran­de●för● Te­os●och●satt●i●Al­ma●Me­di­as●sty­rel­se.

–●Niklas●Her­lin●har●spe­lat●en●vik­tig●roll●då●han●var●med●och●ut­veck­la­de● det● fins­ka● me­di­e­land­ska­pet.● Han●fö­re­språ­ka­de●god●jour­na­li­stik● och●tog●ställning●som●ko­lum­nist,●sä­ger●Al­ma●Me­di­as●sty­rel­se­ord­fö­ran­de● Har­ri Su­u­ta­ri.●

Niklas●Her­lins●pap­pa●Pek­ka Her­lin●led­de●Ko­ne●till●att●bli●ett●in­ter­na­tio­nellt● le­dan­de● fö­re­tag● in­om● sin● bransch●och●bo­la­gets●se­ger­tåg●har● fort­satt.●Dä­re­mot●tog●fa­mil­je­re­la­tio­ner­na●ska­da.●Pek­ka●Her­lin●flyt­ta­de● över●be­sluts­mak­ten●i●Ko­ne●till●Ant­ti Her­lin i●mit­ten●av●1990-ta­let●och● för­bi­gick●där­med●de●and­ra●bar­nen.● Han­na,●Ilk­ka,●Niklas●och●Ilo­na Her­lin●fick●in­te●kän­ne­dom●om●ar­range­mang­et●för­rän●år●2000.

Knu­ten●in­om●Ko­ne●lös­tes●då●last­han­te­rings­verk­sam­he­ten,●som●köpts● av●Par­tek,●flyt­ta­des●över●till●ett●nytt● bo­lag●Car­go­tec●där●Han­na,●Ilk­ka,● Niklas●och●Ilo­na●blev●hu­vud­ä­ga­re.

Med stort hjär­ta

Her­lin●ar­be­ta­de●som●jour­na­list●med● må­nads­lön●i●14●år●in­nan●han●2001● över­gick●till●att●bli●fri­lan­sa­re.●2003● grun­da­de●han●Kustan­nu­so­sa­keyh­tiö●Te­os●till­sam­mans●med●vän­ner● och●kol­le­ger.

–●Ni­ko,●om●vi●ba­ra●kun­de●tac­ka● dig●med●så●stort●hjär­ta●som●du●all­tid● na­tur­ligt●kun­de●vi­sa,●vi●sak­nar●dig,● skrev●för­la­gets●per­so­nal●i●ett●press­med­de­lan­de●i●dag. Her­lin●har●två●vux­na●barn. Her­lin●sa­de●2013●till●FNB●att●hans● ar­be­te●för●per­so­ner●med●funk­tions­ned­sätt­ning­ar●bör­ja­de●den●3●de­cem­ber●1986.

–●Min●dot­ter●föd­des●då.●Tre●da­gar● se­na­re●ring­de●jag●Ke­hi­ty­svam­ma­tu­ki●och●frå­ga­de●vad●som●bor­de●gö­ras,●sa­de●Her­lin.

Her­lin●har●be­lö­nats●med●Ke­hi­ty­svam­ma­tu­ki●57:s●me­dalj.●HBL-FNB

FO­TO: LEHTIKUVA / ANT­TI AIMO-KOIVISTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.