Si­pi­lä om lö­ner­na: ”Noll är oskä­ligt”

Strejk­be­red­ska­pen har höjts ef­ter att pap­pers­in­du­strins av­tal gått ut och det rå­der to­tal oe­nig­het om lö­ner­na. Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) sä­ger i God­mor­gon Fin­land på MTV att det är ”oskä­ligt” att er­bju­da noll­för­höj­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYL­VIA BJON 029 080 1310, syl­via.bjon@ksf­me­dia.fi

Ju­ha Si­pi­läs kom­men­tar kom­mer ef­ter att Skogs­in­du­strin, som öpp­na­de lö­ne­för­hand­ling­ar­na på ar­bets­mark­na­den, er­bju­dit ar­bets­ta­gar­na ett ettå­rigt av­tal med noll pro­cent i lö­ne­för­höj­ning­ar. Det sat­te stopp för fort­sat­ta för­hand­ling­ar och FFC:s sty­rel­se har i mån­dags sagt att strejk­be­red­ska­pen in­om in­du­stri­bran­scher­na höjs.

I pro­gram­met God­mor­gon Fin­land sä­ger stats­mi­nis­ter Si­pi­lä att strej­ker in­om in­du­strin skul­le gö­ra stor ska­da.

– Det skul­le gö­ra ska­da, och jag hop­pas på mått­lig­het och en prak­tisk pro­blem­lös­nings­för­må­ga, sä­ger Si­pi­lä och tilläg­ger att lan­dets eko­no­mi bör­jar kom­ma på föt­ter.

– Jag hop­pas att det in­te klå­pas bort i den här run­dan.

Han fick ock­så frå­gan om han an­ser att det är skä­ligt av ar­bets­gi­va­ren att er­bju­da nol­lin­je.

– Jag tror att det än­nu hit­tas en prak­tisk ut­väg. Jag har lo­vat att in­te lägga mig i det­ta, men min per­son­li­ga åsikt är att noll är oskä­ligt, sä­ger Si­pi­lä.

Pap­pers­in­du­strins kol­lek­tivav­tal gick ut den sista sep­tem­ber, och ef­ter det kom­mer fle­ra sto­ra bran­scher att föl­ja i tät takt. I slu­tet av ok­to­ber föl­jer tek­no­lo­gi­in­du­strin, i slu­tet av november sto­ra de­lar av ke­mi­in­du­strin. Den of­fent­li­ga sek­torn och han­deln föl­jer först i slu­tet av ja­nu­a­ri.

Ett oros­mo­ment har va­rit att det ska grö­ta till sig un­der hös­ten. Ex­port­bran­scher­na vän­tas i sina lö­ne­av­tal vi­sa vägen för hur sto­ra lö­neök­ning­ar­na kan bli, ef­tersom det alltjämt in­te finns nå­gon fast­sla­gen ”Fin­landsmo­dell”, allt­så nå­got av­tal om att ex­port­bran­scher­na sätter lin­jen.

Nu vän­tas det än­då bli så i prak­ti­ken: Post­bran­schen har till ex­em­pel för­hand­lat klart re­dan, men läm­nat lö­nen öp­pen med en skriv­ning om att den ska bli som den all­män­na lin­jen i ex­port­bran­scher­na.

Men den all­män­na lin­jen finns in­te än.

För­vänt­ning­ar på 1-2 pro­cent

Den all­män­na för­vänt­ning­en är att det ska bli lö­neök­ning­ar i den här run­dan, där det för förs­ta gång­en se­dan bör­jan av de­cen­ni­et är en ren branschom­gång ut­an cen­tra­la lö­ne­av­tal.

In­fla­tio­nen näs­ta år vän­tas va­ra 1,5 pro­cent en­ligt Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets pro­gnos, och lö­ne­höj­ning­ar­na vän­tas bli aning­en hög­re än det om man räk­nar in bå­de av­tals­för­höj­ning­ar och lö­neglid­ning­ar.

Or­sa­ken till att lä­get är så svårt i den in­le­dan­de för­hand­ling­en är att Skogs­in­du­strin ve­lat dri­va en stör­re för­änd­ring i kol­lek­tivav­ta­let, och gått ut ur EK för att kun­na för­hand­la om det ut­an styr­ning.

In­om Skogs­in­du­strin har avtalet bland an­nat hind­rat att bo­lag skaf­far un­der­le­ve­ran­tö­rer ut­an över­ens­kom­mel­se med per­so­na­len. För att få bort den skriv­ning­en har ar­bets­gi­var­na va­rit be­red­da att be­ta­la hög­re löner – men om det har det in­te nåtts nå­gon enig­het, och Skogs­in­du­strin er­bjöd noll.

För­hand­ling­ar­na har än­nu in­te åter­upp­ta­gits. Pap­pers­för­bun­dets ord­fö­ran­de Pe­tri Van­ha­la sä­ger till FNB att han hål­ler med stats­mi­nis­tern.

– Om stats­mi­nis­tern över­hu­vud­ta­get ska in­gri­pa (i lö­ne­frå­gor) är se­dan en an­nan sak, sä­ger Van­ha­la till FNB.

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

OVAN­LIGT UT­SPEL. Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C): Att er­bju­da noll pro­cent i lö­ne­för­höj­ning är in­te skä­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.