Dan­mark lag­stif­tar mot Nord Stream 2

Dan­mark pla­ne­rar en ny lag som kun­de stop­pa rör­led­ning­ar på danskt vat­ten med hän­vis­ning till sä­ker­hets­po­li­tik. Lag­för­sla­get slår di­rekt mot den pla­ne­ra­de led­ning­en Nord Stream 2, men det är oklart om la­gen trä­der i kraft så att den kan stop­pa led­nings­p­la

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KA­TA­RI­NA KOIVISTO 029 080 1345, ka­ta­ri­na.koivisto@ksf­me­dia.fi

En­ligt Dan­marks ra­dio DR har det nya lag­för­sla­get ett brett po­li­tiskt stöd i det dans­ka fol­ke­ting­et.

Just nu kan Dan­mark, pre­cis som Fin­land, sä­ga nej till en rör­led­ning ba­ra på mil­jö­mäs­si­ga grun­der. Går det nya lag­för­sla­get ige­nom kom­mer ock­så sä­ker­hets­po­li­tik, ut­ri­kes­po­li­tik och för­svars­po­li­tik att grans­kas i sam­band med an­sök­ning­ar om att få lägga ner rör på danskt ter­ri­to­ri­al­vat­ten. La­gen kun­de trä­da i kraft ti­di­gast vid års­skif­tet.

– Nord Stream 2 har an­sökt om till­stånd för sin led­ning ba­se­rat på gäl­lan­de lag­stift­ning och på de di­rek­tiv de dans­ka myn­dig­he­ter­na gett. Fem sto­ra eu­ro­pe­is­ka energi- bo­lag har re­dan bun­dit sig vid in­ve­ste­ring­ar på 4,5 mil­jar­der eu­ro, sä­ger pro­jek­tets fin­länds­ka ta­les­per­son Min­na Sun­de­lin.

Hon kon­sta­te­rar att det är vik­tigt att kun­na pla­ne­ra pro­jekt av den här stor­leks­klas­sen på lång­sikt och att kun­na li­ta på de ju­ri­dis­ka ram­verk som finns.

Led­ning­en Nord Stream 2 som pla­ne­ras mel­lan Ryss­land och Tyskland har an­sökt om mil­jö­till­stånd för sitt pro­jekt i bland an­nat i Dan­mark och Fin­land. I Dan­mark be­hand­las an­sö­kan just nu i Ener­gi­sty­rel­sen och det är in­te sagt att den nya la­gen hin­ner på­ver­ka den pro­ces­sen.

– Dan­mark har just nu ing­en möj­lig­het att be­ak­ta ut­ri­kes­po­li­tik, sä­ker­hets­po­li­tik el­ler för­svars­po­li­tik då nå­gon an­sö­ker om att få byg­ga en rör-, gas- el­ler el­led­ning på danskt havster­ri­to­ri­um. Det här lag­för­sla­get ger oss möj­lig­het till det, sä­ger den dans­ka kli­mat- och ener­gi­mi­nis­tern Lars Christi­an Lil­le­holt (Venst­re) till DR.

En­ligt Sun­de­lin föl­jer Nord Stream 2 med diskussionen i det dans­ka par­la­men­tet. Fö­re­ta­get över­vä­ger vil­ka al­ter­na­tiv som finns även om det än­nu in­te är klart hur det kom­mer att gå.

Den pla­ne­ra­de rör­led­ning­en Nord Stream 2 har väckt myc­ket dis­kus­sion in­om EU. De som mot­sät­ter sig led­ning­en sä­ger bland an­nat att EU:s be­ro­en­de av rysk gas ökar och att led­ning­en går stick i stäv med EU:s fram­ti­da ener­gi­po­li­tik.

Fö­re­språ­kar­na vi­sar på ett ökat be­hov av na­tur­gas som bräns­le in­om EU och fram­hål­ler na­tur­ga­sens mil­jö­mäs­si­ga för­de­lar fram­för sten­kol.

Nord Stream 2 ägs av rys­ka Gaz­prom, men bland fi­nan­siä­rer­na finns fem väs­ter­länds­ka ener­gi­bo­lag. Ett av dem är tys­ka Uni­per, som For­tum lagt ett bud på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.