Många får in­te träf­fa sina barn­barn

Det finns över en mil­jon mo­roch far­för­äld­rar i Fin­land. En­ligt en ut­red­ning från be­folk­nings­för­bun­det Vä­e­stö­li­it­to har fy­ra av fem inga pro­blem som är kopp­la­de till barn­bar­nen. Bland res­ten fö­re­kom­mer svå­rig­he­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

–Brust­na re­la­tio­ner med de eg­na bar­nen är den all­män­nas­te or­sa­ken, sä­ger fa­mil­je­re­la­tions­ex­per­ten Min­na Ou­las­maa vid Vä­e­stö­li­it­to.

Då­li­ga re­la­tio­ner till de eg­na bar­nen kan le­da till att mor- och far­för­äld­rar­na in­te alls får träf­fa sina barn­barn. Bar­nens för­äld­rar kan ock­så ha då­li­ga min­nen av sina eg­na mor- el­ler far­för­äld­rar från barn­do­men.

Ou­las­maa sä­ger att mor- el­ler far­för­äl­dern i ett så­dant fall även själv kan kän­na att hen in­te du­ger som mor- el­ler far­för­äl­der.

En an­nan möj­lig orsak är att barn­bar­nens för­äld­rar skil­jer sig.

– Den and­ra par­tens för­äld­rar di­stan­se­ras se­dan, sä­ger Ou­las­maa.

I en del fall kan mor- el­ler far­för­äld­rar va­ra för påträng­an­de till ex­em­pel ge­nom oan­mäl­da tä­ta be­sök el­ler för­sök att in­gri­pa i upp­fost­ran. I den här sor­tens fall är det ty­piskt att re­la­tio­nen mel­lan svär­mor och svär­dot­ter li­der.

–Rätt många mor- och far­möd­rar har in­te ka­pat na­vel­sträng­en, det gäl­ler spe­ci­ellt i re­la­tion till vux­na sö­ner, sä­ger Ou­las­maa.

Spe­ci­ellt på lands­byg­den kan tre ge­ne­ra­tio­ner le­va un­der sam­ma tak. Ou­las­maa sä­ger att den här for­men av bo­en­de har bli­vit mind­re van­lig un­der de se­nas­te åren. Men ar­range­mang­et kan fun­ge­ra om man kom­mit över­ens om hur sa­ker ska skö­tas och barn­fa­mil­jen får till­räck­ligt med eget ut­rym­me.

Hälf­ten av sam­ta­len från män

Vä­e­stö­li­it­to har in­rät­tat en te­le­fon­tjänst för mor- och far­för­äld­rar. Ou­las­maa sä­ger att upp till hälf­ten av dem som ring­er är mor- el­ler far­fä­der vil­ket hon tyc­ker är gläd­jan­de. Även män­nen kan ta­la om sina käns­lor.

– Att bli mor- el­ler far­för­äl­der ska­par mot­stri­di­ga käns­lor.

Mer­par­ten av mor- och far­för­äld­rar­na är fort­fa­ran­de i ar­bets­li­vet. Kvin­nor­na får i me­del­tal barn­barn som 56-åring­ar och män­nen som 59-åring­ar.

Då krävs det myc­ket ar­range­mang för att kun­na va­ra med och vår­da barn­bar­nen. Många mo­roch far­för­äld­rar har även svå­rig­he­ter med att sä­ga till då de in­te or­kar ta hand om barn­bar­nen.

Ou­las­maa un­der­stry­ker att mo­roch far­för­äld­rar har rätt till egen tid. Det finns även mor- och far­för­äld­rar som in­te vill va­ra en del av sina barn­barns liv. De an­ser att de re­dan gjort sitt och nu vill le­va i lugn och ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.