Nö­din­kvar­te­ring­en i Helsing­fors har in­te plats för al­la

Pap­pers­lö­sa och and­ra har bli­vit ut­an tak över hu­vu­det då det va­rit full­satt vid nö­din­kvar­te­ring­en i Her­man­stad i Helsing­fors. Sta­den ut­lo­var fler plat­ser först då tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker un­der noll­strec­ket.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JEN­NY BäCK 029 080 1319, jen­ny.back@ksf­me­dia.fi

Un­der de se­nas­te vec­kor­na har det va­rit mer el­ler mind­re full­satt vid nö­din­kvar­te­ring­en i Her­man­stad, som drivs av Helsing­fors för­sam­ling­ar i sam­ar­be­te med sta­den. På Fa­ce­book ef­ter­lys­tes härom­da­gen natt­kvar­ter för en ung pap­pers­lös som bli­vit av­vi­sad vid dörren två kväl­lar i rad.

Det finns plats för 30 per­so­ner vid nö­din­kvar­te­ring­en, och un­der de se­nas­te vec­kor­na har be­ho­vet rört sig på bå­da si­dor­na om 30. Av brand­sä­ker­hets­skäl går det in­te att stäl­la in ex­tra madras­ser vid be­hov.

Vän­tar på fle­ra plat­ser

– Det var myc­ket folk re­dan un­der som­ma­ren, men de se­nas­te vec­kor­na har va­rit svå­ra­re. Vi har in­te all­tid plats för al­la som be­hö­ver. Nu vän­tar vi på att det blir fler plat­ser för nö­din­kvar­te­ring. Fast det in­te är så kallt så är det reg­nigt, och al­la män­ni­skor be­hö­ver vi­la, al­la års­ti­der, sä­ger Marita Num­me­lin, som le­der spe­ci­al­di­a­ko­nin vid Helsing­fors för­sam­ling­ar.

Förutom nö­din­kvar­te­ring­en i Her­man­stad finns ock­så sta­dens en­het vid San­dudds­ga­tan, som är av­sedd för bo­stads­lö­sa helsing­for­sa­re. Ock­så här är det fullt.

– Då det är fullt för­sö­ker vi hit­ta nå­gon an­nan plats, kanske hos en vän el­ler vid San­dudds­ga­tan, men det är in­te så lätt, sä­ger Num­me­lin.

Mest ös­teu­ro­pe­is­ka ro­mer

En stor del av dem som över­nat­tar vid nö­din­kvar­te­ring­en i Her­man­stad är ös­teu­ro­pe­is­ka ro­mer, me­dan an­ta­let ny­pap­pers­lö­sa fort­fa­ran­de är rätt li­tet. Bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen har i sam­band med ett kla­go­mål mot sta­den tagit ställning för att nö­din­kvar­te­ring hör till den ound­gäng­li­ga för­sörj­ning och om­sorg som ock­så pap­pers­lö­sa har rätt till. Stads­full­mäk­ti­ge tog för sin del i fjol ställning för att oum­bär­lig nö­din­kvar­te­ring ska ord­nas för al­la i nöd­fall, oav­sett na­tio­na­li­tet, hem­ort el­ler up­pe­hålls­till­stånd.

En­ligt Maa­rit Sula­vu­o­ri, di­rek- tör för fa­mil­je- och so­ci­al­ar­be­tet vid Helsing­fors stad, hand­lar si­tu­a­tio­nen i Her­man­stad än­då om en de­fi­ni­tions­miss.

– Nö­din­kvar­te­ring­en i Her­man­stad är av­sedd för pap­pers­lö­sa, och om det finns plats ock­så för and­ra. Nu har det va­rit en hand­full pap­pers­lö­sa per natt, och res­ten till ex­em­pel eu­ro­pe­is­ka ro­mer. Det finns allt­så plats för al­la pap­pers­lö­sa. Man har in­te för­stått att det har va­rit frå­ga om en pap­pers­lös som bli­vit ut­an­för, sä­ger Sula­vu­o­ri. Ska nö­din­kvar­te­ring­en allt­så läm­na plat­ser tom­ma för sä­ker­hets skull, fastän det finns and­ra som be­hö­ver tak över hu­vu­det? – Nö­din­kvar­te­ring­en är av­sedd i förs­ta hand för pap­pers­lö­sa, det finns all­tid plats för dem. Blir det plat­ser över kan de er­bju­das åt and­ra. Hur ar­be­tet or­ga­ni­se­ras är för­sam­ling­ens sak. Så pap­pers­lö­sa ska in­te läm­nas ut­an­för, men till ex­em­pel eu­ro­pe­is­ka ro­mer kan ne­kas plats? – Hu­vud­re­geln är att pap­pers­lö­sa ska få plats, och för and­ra då si­tu­a­tio­nen är akut, men vi har in­te en så­dan lin­je att vi er­bju­der re­gel­bun­den in­kvar­te­ring för de eu­ro­pe­is­ka ro­mer­na. Då det blir mi­nus­gra­der ord­nar vi se­dan nö­din­kvar­te­ring för al­la som be­hö­ver, pre­cis som i fjol. I reg­net kan man allt­så över­nat­ta, men in­te i mi­nus­gra­der? – Ro­mer­na har of­ta tält och and­ra stäl­len att över­nat­ta på. Vi föl­jer full­mäk­ti­ges lin­jer.

En­ligt Marita Num­me­lin på Helsing­fors för­sam­ling­ar är pap­pers­lös­het ett brett be­grepp, dit man i ju­ri­dis­ka sam­man­hang of­ta räk­nar ock­så ro­mer­na som re­ser från land till land.

– I prak­ti­ken mås­te vi fat­ta kon­kre­ta be­slut var­je dag. Det finns inga enk­la lösningar. Vi vet in­te ens hur många pap­pers­lö­sa det finns. Vi vill er­bju­da ser­vice så gott vi kan, men upp­gif­ten är ut­ma­nan­de, sä­ger Num­me­lin.

Sta­den för­hand­lar för till­fäl­let med or­ga­ni­sa­tio­ner om ar­range­mang­en kring nö­din­kvar­te­ring, och be­re­der sig på ett rätt så stort be­hov. I fjol fanns det nö­din­kvar­te­ring för al­la som be­höv­de från de­cem­ber till april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.