Över 30 000 flic­kor gifts bort var­je dag

Drygt 20 flic­kor i mi­nu­ten, var­je dygn, året runt. Så många flic­kor gifts bort för unga, skri­ver Världs­ban­ken och Räd­da Bar­nen i en rap­port på FN:s in­ter­na­tio­nel­la flick­dag.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FnB–TT

– Det flic­kor­na be­rät­tar för oss är of­ta choc­ke­ran­de. En flic­ka jag ta­la­de med blev våld­ta­gen av sin ku­sin och tving­a­des att gif­ta sig med ho­nom. Se­dan blev hon gra­vid och föd­de barn in­nan hon lyc­ka­des fly, sä­ger Si­mo­na Si­ki­mic, in­ter­na­tio­nell pressta­les­per­son på Räd­da bar­nen.

Hon träffade flickan på ett av Räd­da bar­nens bo­en­den i Se­ne­gal, där bar­näk­ten­skap fö­re­kom­mer i vis­sa om­rå­den. I år vän­tas om­kring 11 mil­jo­ner flic­kor tving­as in­gå ett äk­ten­skap. Av des­sa är 7,5 mil­jo­ner olag­li­ga, en­ligt en ny rap­port från Räd­da bar­nen. Trots att gif­ter­mål med barn kri­mi­na­li­se­rats i sto­ra de­lar av värl­den är det fort­fa­ran­de van­ligt på många håll.

–I sto­ra de­lar av Afri­ka är kon­tak­ten mel­lan stä­der och lands­bygd brist­fäl­lig. Små av­lägs­na by­ar kan därför va­ra svå­ra att nå och på så vis kan de fort­sät­ta le­va ef­ter gam­la se­der och tra­di­tio­ner. Det gäl­ler även så­dant som in­te är lag­ligt, sä­ger Si­ki­mic.

Ut­bild­ning vik­tig

Men att änd­ra la­gar­na är in­te det en­da som krävs för att hind­ra att flic­kor gifts bort. Ut­bild­ning spe­lar ock­så en vik­tig roll.

– Om en flic­ka har möj­lig­he­ten att gå i en väl­fun­ge­ran­de sko­la mins­kar san­no­lik­he­ten för ett äk­ten­skap fö­re 18-års­ål­dern, sä­ger Visha Shah, re­gi­o­nal kam­panj­le­da­re för Räd­da bar­nen i Väst- och Cen­tral­af­ri­ka.

Shah betonar att lo­kal­sam­häl­le­na mås­te va­ra med på no­ter­na när bar­näk­ten­ska­pen skro­tas. Hon näm­ner en se­ne­ga­le­sisk byälds­te som ef­ter en di­a­log med Räd­da bar­nen val­de att för­bju­da äk­ten­skap för omyn­di­ga per­so­ner.

– Han krä­ver nu­me­ra att man ska be­vi­sa sin ål­der ge­nom ett fö­del­se­be­vis och det har gjort en enorm skill­nad.

kän­ner hopp för fram­ti­den

Se­ne­gal är ett av de län­der som lyc­kats mins­ka an­ta­let bar­näk­ten­skap. På and­ra håll går det trö­ga­re. I Ni­ger gifts fort­fa­ran­de tre av fy­ra flic­kor bort in­nan de bli­vit myn­di­ga. Vis- ha Shah an­ser trots det att ar­be­tet går fram­åt.

– Frå­gan upp­märk­sam­mas mer och mer. Afri­kans­ka uni­o­nen ska ex­em­pel­vis mö­tas och dis­ku­te­ra den här frå­gan om två vec­kor, sä­ger hon.

–Vi har en lång väg kvar att gå, men det hän­der sa­ker.

Fo­to: Lehtikuva / aFP / Mo­haMed hu­wais

Je­me­ni­tis­ka Nu­jud Mo­ham­med Ali del­tar i en de­mon­stra­tion mot bar­näk­ten­skap i hu­vud­sta­den Saa­na år 2010. Ali be­vil­ja­des skils­mäs­sa som åt­ta­ring från ett äk­ten­skap hon tving­ats in i av sin far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.