Oro­lig­he­ter och skjut­na på ga­tor­na i Kenya

Keny­as pre­si­dent Uhuru keny­at­ta kan trots allt få mot­stånd i det kom­man­de om­va­let i kenya, ef­ter ett dom­stols­be­slut. Sam­ti­digt kom­mer nu rap­por­ter om oro­lig­he­ter och skjut­na på ga­tor­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt-reu­ters

En sjuk­hus­käl­la som vill va­ra ano­nym sä­ger att åt­ta per­so­ner har in­kom­mit till sjuk­hus med skott­ska­dor i Ki­su­mu-om­rå­det i väst­ra Kenya, där op­po­si­tio­nen mot pre­si­dent Uhuru Keny­at­ta är stark. I om­rå­det an­vän­de po­li­sen tår­gas och skarp am­mu­ni­tion för att sking­ra de­mon­stran­ter som kräv­de för­änd­ring­ar in­om val­kom­mis­sio­nen, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AP.

I Ki­su­mu bloc­ke­ra­de tu­sen­tals an­häng­a­re till op­po­si­tions­le­da­ren Rai­la Odinga bland an­nat ga­tor och tän­de eld på bildäck i sina drabb­ning­ar med po­li­sen.

Op­po­si­tions­le­dar­na manar sina an­häng­a­re att fort­sät­ta pro­te­ste­ra mot den po­li­tis­ka utvecklingen i lan­det.

En dom­stol i lan­det har be­slu­tat att Ekuru Au­kot, som fick mind­re än en pro­cent i pre­si­dent­va­let i au­gusti, får stäl­la upp i det om­val som pla­ne­ras till slu­tet av må­na­den.

Ny­va­let mås­te hål­las se­nast i slu­tet av ok­to­ber en­ligt ett be­slut i Högs­ta dom­sto­len. Keny­at­ta påstods ha vun­nit va­let i bör­jan av au­gusti, men det ogil­tig­för­kla­ra­des se­na­re på grund av fusk.

Hu­vud­ut­ma­na­ren Rai­la Odin­go drog till­ba­ka sin kan­di­da­tur i går, då han an­ser att val­kom­mis­sio­nen in­te ge­nom­fört nöd­vän­di­ga re­for­mer ef­ter det ogil­ti­ga va­let i au­gusti. Även Au­kot har sagt sig tvek­sam till att stäl­la upp i va­let.

Keny­as par­la­ment har dess­utom i dag god­känt en lag som in­ne­bär att om en pre­si­dent­kan­di­dat drar till­ba­ka sin kan­di­da­tur från ett om­val, så vin­ner mot­stån­da­ren per au­to­ma­tik. La­gen bör­jar gäl­la ome­del­bart, om pre­si­den­ten un­der­teck­nar den. Om­röst­ning­en boj­kot­ta­des av op­po­si­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.