”Bur­ma för­sö­ker få bort ro­hin­gy­er”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TtafP

Syf­tet med den bur­me­sis­ka ar­méns in­sats mot ro­hin­gy­er är att per­ma­nent få bort den mus­lims­ka mi­no­ri­tets­folk­grup­pen från de­ras hem i del­sta­ten Rak­hi­ne, en­ligt en FN-ut­red­ning.

– Bru­ta­la at­tac­ker mot ro­hin­gy­er i nor­ra Rak­hi­ne har va­rit väl­or­ga­ni­se­ra­de och ko­or­di­ne­ra­de och sys­te­ma­tis­ka, med syf­tet att in­te ba­ra dri­va ut be­folk­ning­en ur Bur­ma ut­an att för­hind­ra dem att åter­vän­da till sina hem, står det i rap­por­ten.

Ut­red­ning­en byg­ger på in­ter­vju­er som gjorts med män­ni­skor som flytt till Bang­la­desh se­dan ar­méns of­fen­siv in­led­des den 25 au­gusti. Men en­ligt rap­por­ten in­led­des in­sat­sen ti­di­ga­re un­der må­na­den, vil­ket är en mot­sä­gel­se till Bur­mas håll­ning om att den ge­nom­förts som svar på at­tac­ker från ro­hin­gys­ka re­bel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.