Bar­näk­ten­skap

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●en majoritet av värl­dens län­der har kri­mi­na­li­se­rat bar­näk­ten­skap. På vis­sa håll är det dock fort­fa­ran­de tillå­tet om för­äld­rar­na god­kän­ner det.

●●om­kring 100 mil­jo­ner flic­kor sak­nar lag­ligt skydd mot att bli bort­gif­ta.

●●Mel­lan 2015 och 2017 ge­nom­för­de nio län­der re­for­mer i syf­te att hö­ja ål­dern för den som in­går äk­ten­skap.

●●il­le­ga­la bar­näk­ten­skap är van­li­gast fö­re­kom­man­de i afri­ka sö­der om sa­ha­ra och i syda­si­en.

●●käl­la: Räd­da bar­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.