Funk­tions­hind­ra­de tar strid om sin var­dag

Många tyc­ker att funk­tions­hind­ra­de har all­de­les för li­tet in­fly­tan­de över sin egen till­va­ro. Ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv som vill ge mak­ten till­ba­ka till dem har nu nått 50 000 nam­nun­der­skrif­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SOFIA HOLMLUND sofia.holmlund@ksf­me­dia.fi

För en per­son med ett funk­tions­hin­der kan det va­ra ka­ta­stro­falt om bo­en­de­tjäns­ter­na el­ler den per­son­li­ga as­si­sten­ten plöts­ligt byts ut. Så kan det gå då kom­mu­nen upp­hand­lar si­na tjäns­ter. I Fin­land har den funk­tions­hind­ra­de svårt att få sin röst hörd, ef­tersom be­slu­ten fat­tas ovan­för hens hu­vud.

– Om man som stöd­be­hö­van­de är miss­nöjd kan man in­te kla­ga, sä­ger Lis­beth Hem­gård, verk­sam­hets­le­da­re på FDUV, som är in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen för svensk­språ­ki­ga med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning.

Att få en ny per­son­lig as­si­stent kan va­ra en oer­hört job­big pro­cess.

– Det krävs myc­ket ar­be­te att lä­ra kän­na en per­son med till ex­em­pel au­tism. Sto­ra för­änd­ring­ar kan för en så­dan per­son va­ra väl­digt be­svär­li­ga.

FDUV är en av par­ter­na bakom med­bor­ga­ri­ni­ta­ti­vet ”Ing­en mark­nads­va­ra” som pre­cis sam­lat till­räck­ligt med namn för att be­hand­las i riks­da­gen.

Trots att bå­de FN:s funk­tions­hin­der­kon­ven­tion och den fins­ka han­di­kappslag­stift­ning­en sä­ger att funk­tions­hind­ra­de ska få va­ra med och be­stäm­ma över ser­vice som gäl­ler dem kan verk­lig­he­ten va­ra en helt an­nan. Per­so­ner med funk­tions­hin­der är in­te en ju­ri­disk part i upp­hand­ling­en, vil­ket kan gö­ra att de var­ken be­stäm­mer över var de bor el­ler vem som job­bar som de­ras as­si­stent.

– Det vi är mest kri­tis­ka till är att kom­mu­ner­na in­te ser till att livs­kva­li­té och trygg­het är ett vik­tigt kri­te­ri­um vid of­fert­frå­gan, ut­an att det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet vin­ner.

På svensk­språ­kigt håll är si­tu­a­tio­nen än­då rätt myc­ket bätt­re, me­nar Hem­gård. Kår­kul­la sam­kom­mun be­hö­ver in­te upp­hand­la bo­en­de­tjäns­ter­na på sam­ma sätt. Men hon har hört dra­ma­tis­ka be­rät­tel­ser om hur finsk­språ­ki­ga med funk­tions­hin­der har drab­bats.

I fle­ra grupp­bo­en­den upp­hand­lar kom­mu­nen var tred­je år si­na tjäns­ter, och ibland tving­as de bo­en­de flyt­ta. I and­ra fall har he­la per­so­na­len bytts ut.

– Jag tror att vi är på fel väg när vi upp­hand­lar den här ty­pen av tjäns­ter. Vi har sto­ra mul­ti­na­tio­nel­la fö­re­tag på fins­ka mark­na­den som dum­par pri­ser och er­bju­der tjäns­ter. Folk bör­jar kän­na sig som mark­nads­va­ror, att de blir pro­duk­ti­fi­e­ra­de.

Bakom med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet står 32 na­tio­nel­la han­di­kapp­or­ga­ni­sa­tio­ner. Nam­nin­sam­ling­en fort­går till den 12 de­cem­ber.

FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

NöJD. Lis­beth Hem­gård på FDUV sä­ger att nam­nin­sam­ling­en lyc­kats över för­vän­tan. – Det har kom­mit myc­ket folk till oss för att un­der­teck­na med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet. De upp­le­ver upp­hand­ling­ar­na som en verk­ligt då­lig pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.