Ni­i­ni­stö skri­ver brev till Er­do­gan

Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et kal­lar in Tur­ki­ets am­bas­sa­dör för att dis­ku­te­ra fal­let med den fins­ka jour­na­lis­ten Ay­la Al­bayrak, som dömts till ett fäng­el­se­straff i Tur­ki­et. Dess­utom ska pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö skic­ka ett brev till Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayyep Er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Pre­si­den­tens kans­li upp­ger att pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni (Blå) har kom­mit över­ens om att bju­da in den tur­kis­ka am­bas­sa­dö­ren. Dis­kus­sio­ner­na ska fö­ras på Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et.

Ay­la Al­bayrak döm­des i sin från­va­ro till ett fäng­el­se­straff i Tur­ki­et i tis­dags. Hon är bå­de finsk och tur­kisk med­bor­ga­re.

Al­bayrak döm­des till ett straff på två år och en må­nad för en ar­ti­kel som The Wall Stre­et Jour­nal pub­li­ce­ra­de i au­gusti 2015. En­ligt tid­ning­en ska Al­bayrak, som just nu vis­tas i New York, över­kla­ga do­men.

Pre­si­den­tens kans­li sä­ger att si­tu­a­tio­nen i Tur­ki­et har oro­at den fins­ka stats­led­ning­en re­dan un­der en läng­re tid. Fin­land re­a­ge­ra­de se­nast på sa­ken för cir­ka tre vec­kor se­dan då ut­ri­kesmi­nis­ter So­i­ni träf­fa­de Tur­ki­ets ut­ri­kesmi­nis­ter Mev­lüt Cau­soglu.

En­ligt So­i­ni har Tur­ki­et upp­märk­sam­mats om jour­na­li­sti­kens pro­ble­ma­tis­ka ställ­ning i lan­det och bud­ska­pet ska upp­re­pas.

– Vi ska dis­ku­te­ra först. Tur­ki­et har ett eget rätts­sy­stem som det lö­nar sig att först ut­nytt­ja och över­kla­ga, ef­ter det finns det män­ni­sko­rätts­dom­sto­lar och an­nat, sä­ger So­i­ni till FNB.

En­ligt So­i­ni ska stats­sek­re­te­ra­ren dis­ku­te­ra med am­bas­sa­dö­ren i dag.

– Vårt tyd­li­ga bud­skap är att det in­te finns nå­got i jour­na­lis­tens ar­ti­kel som skul­le mo­ti­ve­ra den­na dom, sä­ger So­i­ni.

En­ligt So­i­ni är det all­de­les klart att den fins­ka jour­na­lis­ten in­te ska ut­läm­nas till Tur­ki­et från USA.

WSJ: Al­bayrak skrev opar­tiskt

Ay­la Al­bayrak fick fäng­el­se­straf­fet för en ar­ti­kel som be­hand­la­de li­vet och stri­der­na i kurd­om­rå­det Si­lo­pi i syd­öst­ra Tur­ki­et. Den tur­kis­ka re­ge­ring­en an­såg att ar­ti­keln spred ter­ro­ris­tisk pro­pa­gan­da och ut­ta­la­de ett stöd för en för­bju­den kur­d­or­ga­ni­sa­tion.

The Wall Stre­et Jour­nal tve­ka­de in­te – tid­ning­en gick ut och vi­sa­de sitt stöd för Al­bayrak. I re­dak­tions­led­ning­ens ställ­nings­ta­gan­de kal­la­des åta­len van­sin­ni­ga. En­ligt WSJ var Al­bayraks re­por­tage opar­tiskt och hon ha­de var­ken be­römt de unga kur­dis­ka kri­gar­na el­ler PKK. Dess­utom på­pe­ka­de Al­bayrak i sin ar­ti­kel att bå­de Tur­ki­et och USA be­trak­tar PKK som en ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion.

FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

BREVVäXLING På HöG NIVå. Pre­si­dent Ni­i­ni­stö skri­ver brev till Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayyep Er­do­gan om den fängs­la­de jour­na­lis­ten Ay­la Al­bayrak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.