Kus­lig häls­ning ur dju­pet

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - STEFAN LUNDBERG 029080 1354, stefan.lundberg@ksf­me­dia.fi

Näs­tan ex­akt 23 år ef­ter Esto­ni­as för­lis­ning den 28 sep­tem­ber 1994 hit­ta­des en av olycks­far­ty­gets il­la till­ty­ga­de oran­ge­fär­ga­de liv­bo­jar ut­an­för Jus­sarö i Eke­näs skär­gård för­ra vec­ko­slu­tet.

Det var en grupp från Forst­sty­rel­sen som var ute i havs­ban­det för att utro­ta vres­ros som fick syn på liv­bo­jen som flu­tit i land på Hamn­gad­den. Tvär­min­ne Zoo­lo­gis­ka sta­tion la­de ut bil­den av fyn­det på sin Fa­ce­book­si­da.

Fär­gen på bo­jen har be­va­rats in­takt lik­som far­ty­gets namn. For­men bär dock vitt­nes­mål om det kraf­ti­ga tryck som rå­der på 80 me­ters djup där vra­ket lig­ger.

Det ver­kar up­pen­bart att liv­bo­jen av nå­gon an­led­ning loss­nat från vra­ket och flu­tit upp till ytan. Det har an­ tag­li­gen skett i år ef­tersom det är tro­ligt att nå­gon ha­de fått syn på bo­jen om det hänt ti­di­ga­re.

Strax ef­ter för­lis­ning­en hit­ta­de man mot­sva­ran­de liv­bo­jar run­tom i Fins­ka vi­ken. När da­gen gryd­de ef­ter olycksnat­ten lys­te de oran­ge­fär­ga­de rädd­nings­flot­tar­na och liv­bo­jar­na över ett vid­sträckt havs­om­rå­de.

Fyn­det be­va­ras åt­minsto­ne tills­vi­da­re på zoo­lo­gis­ka sta­tio­nen.

852 män­ni­skor om­kom i den­na, en av det för­ra år­hund­ra­dets värs­ta sjö­ka­ta­stro­fer.

FOTO: FORST­STY­REL­SEN

VäCKER MINNEN. Ef­ter 23 år i dju­pet flöt en av Esto­ni­as liv­bo­jar upp ur dju­pet och åter­fanns på Jus­sarös sydsi­da i Eke­näs skär­gård.

FOTO: LEIF WECKSTRöM

Esto­nia vi­lar på 80 me­ters djup. HBL:s som­ma­rä­ven­ty­ra­re fång­a­de en glimt av Esto­nia på sitt si­do­e­ko­lod som­ma­ren 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.