HD sänk­te dom för grupp­våld­täkt

Högs­ta dom­sto­len har sänkt straf­fet för en av män­nen som döm­des för en grupp­våld­täkt i Mo­sa­bac­ka i Helsing­fors 2015.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Hov­rät­ten döm­de Musta­fa Nur Mo­ha­med, 18 år gam­mal vid brotts­till­fäl­let, till två år och fy­ra må­na­der ovill­kor­ligt fäng­el­se för grov våld­täkt. HD an­såg att våld­täk­ten in­te var grov och sänk­te straf­fet till två år och två må­na­der fäng­el­se.

Dä­re­mot änd­ra­de HD in­te på hov­rät­tens straff för de två min­derå­ri­ga män som hov­rät­ten dömt till ett år och nio må­na­ders fäng­el­se.

”Ing­en strä­van att för­ned­ra off­ret”

Fem unga män bör­ja­de föl­ja ef­ter en kvin­na som läm­na­de tåg­sta­tio­nen i Mo­sa­bac­ka i ja­nu­a­ri 2015. Tre av män­nen våld­tog kvin­nan så att de höll fast hen­ne och två av dem stack in si­na hän­der i hen­nes byx­or och träng­de in fing­rar i hen­nes va­gi­na och anus. De öv­ri­ga två följ­de med brot­tet på nä­ra håll men del­tog in­te i gär­ning­en.

Hov­rät­ten an­såg att våld­täk­ten var grov ef­tersom den be­gicks av fle­ra per­so­ner och på ett sär­skilt för­öd­mju­kan­de sätt.

HD kon­sta­te­ra­de att en våld­täkt som be­gås med fing­rar i sig in­te kan an­ses va­ra mind­re grov än en som sker med köns­or­ga­net. Även det fak­tum att gär­nings­män­nen var många kan ses som en för­svå­ran­de om­stän­dig­het.

Å and­ra si­dan an­såg HD att våld­täkts­män­nen in­te sär­skilt strä­va­de ef­ter att för­öd­mju­ka off­ret. HD:s slut­sats var att brot­tet som hel­het sett in­te kan be­dö­mas va­ra grovt.

HD an­såg än­då att våld­täk­ten var så skräm­man­de för off­ret att straf­fet bor­de va­ra hår­da­re än för sam­ma brott i ge­men. Ut­gångs­punk­ten bor­de en­ligt HD i det här fal­let va­ra 2,5 års fäng­el­se.

Of­fent­lig­het förmild­ran­de

Samt­li­ga gär­nings­mäns unga ål­der och of­fent­lig­he­ten kring fal­let be­ak­ta­des än­då som förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter. Ål­ders­skill­na­den mel­lan Mo­ha­med och de and­ra gär­nings­män­nen var in­te stor, ef­tersom Mo­ha­med fyllt 18 år två må­na­der in­nan han del­tog i våld­täk­ten.

–När vi be­dö­mer de sva­ran­des skuld är det up­pen­bart att en de­lorsak till att de be­gick brot­tet var ål­ders­re­la­te­rad omog­nad, kon­sta­te­rar HD i sin dom.

En­ligt HD ha­de of­fent­lig­he­ten kring våld­täk­ten en ex­cep­tio­nellt skad­lig in­ver­kan på de döm­da.

– Re­dan i för­un­der­sök­nings­ske­det rap­por­te­ra­de me­di­er om en grupp­våld­täkt som be­gåtts av ut­län­ning­ar. De miss­tänk­tas namn, bil­der och kon­takt­upp­gif­ter blev of­fent­li­ga re­dan fö­re rät­te­gång­en. De sva­ran­de fick mot­ta hot.

HD sä­ger att de döm­das skol­gång av­bru­tits och att barn­skyd­det pla­ce­rat de min­derå­ri­ga gär­nings­män­nen i en barn­skydds­en­het. HD kon­sta­te­ra­de att of­fent­lig­he­ten ef­ter brot­tet och kon­se­kven­ser­na av den var en ex­cep­tio­nell och oför­ut­sedd an­nan kon­se­kvens som bör be­ak­tas då rät­ten fäl­ler sin dom.

HD rös­ta­de om straf­fet. Två av de fem med­lem­mar­na skul­le ha dömt gär­nings­män­nen sträng­a­re me­dan en skul­le ha gett 18-åring­en ett lind­ri­ga­re straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.