USA drar sig ur Une­sco

USA kom­mer vid års­skif­tet att dra sig ur FN-or­ga­net Une­sco, en­ligt utri­kesmi­ni­s­te­ri­et i Washing­ton. Även Is­ra­el med­de­lar att lan­det läm­nar FN­or­ga­net.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Beske­det med­de­la­des av USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son till Une­scos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Iri­na Bo­ko­va i går.

”Jag be­kla­gar djupt be­slu­tet från USA att dra sig ur Une­sco”, sä­ger Iri­na Bo­ko­va i ett ut­ta­lan­de.

Ut­trä­det från FN­or­ga­net, som ar­be­tar i frå­gor om ut­bild­ning, ve­ten­skap, kul­tur och kom­mu­ni­ka­tion, sker den 31 de­cem­ber.

Une­sco är just nu in­ne i en pro­cess för att väl­ja en ny ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re. Iri­na Bo­ko­va har sut­tit på pos­ten se­dan 2009 och hen­nes man­dat är på väg att gå ut.

USA slu­ta­de att ge peng­ar till FN­or­ga­net ef­ter att det gav Pa­les­ti­na med­lem­skap 2011. Washing­ton­re­ge­ring­en har åter­kom­ man­de kri­ti­se­rat Une­sco för re­so­lu­tio­ner som USA an­ser va­ra an­ti­is­ra­e­lis­ka.

Även Is­ra­el

USA kom­mer in­te att ha nå­gon röst­rätt i or­ga­ni­sa­tio­nen men kan ha kvar ett en­ga­ge­mang som ob­ser­va­tör.

Pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu sä­ger att även Is­ra­el för­be­re­der sig för att läm­na Une­sco. I ett ut­ta­lan­de sä­ger han ock­så att USA:s be­slut att läm­na FN­or­ga­net var ”mo­digt och mo­ra­liskt”.

Ne­ta­ny­a­hu har in­stru­e­rat Is­ra­els ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um att för­be­re­da skils­mäs­san.

Jag be­kla­gar djupt be­slu­tet från USA att dra sig ur Une­sco. Iri­na Bo­ko­va Une­scos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.