EU mås­te ha en bätt­re stra­te­gi för Ryss­land

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Pre­si­dent­va­let i Ryss­land i mars 2018 har en gi­ven vin­na­re: Vla­di­mir Pu­tin. Fram till 2024 är det allt­så Pu­tins Ryss­land – in­te Ryss­land – som EU ska va­ra re­do att han­te­ra. Ska uni­o­nen kla­ra det?

Vy­gau­das Ušac­kas läg­ger fram fle­ra för­slag: EU mås­te få ord­ning på sitt eget ”hus” – in­klu­si­ve brex­it, mi­gra­tio­nen och för­tro­en­det för EU:s in­sti­tu­tio­ner. Men han ma­nar ock­så till vak­sam­het.

Ryss­land kan an­vän­da eko­no­mis­ka in­tres­sen för att splitt­ra och för­sva­ga EU – ring­er det nå­gon kloc­ka här i Fin­land?

Den av­gå­en­de EU-am­bas­sa­dö­ren näm­ner gas­led­ning­en Nord Stream II som ett ex­em­pel. ”Nord Stream 2 stäm­mer in­te över­ens med EU:s mål när det gäl­ler di­ver­si­fi­e­rad ener­gi­för­sörj­ning”, kon­sta­te­rar Ušac­kas.

Dy­li­ka kom­men­ta­rer från EU­håll har in­te på­ver­kat Fin­land, där re­ge­ring­en be­trak­tar Nord Stream 2 som en mil­jöfrå­ga som ingen­ting har att gö­ra med politik. I mot­sats till ex­em­pel­vis Dan­mark, som för­be­re­der ett lag­för­slag som ger möj­lig­het att av ut­ri­ke­soch sä­ker­hets­po­li­tis­ka skäl för­bju­da till ex­em­pel Nord Stream 2 (HBL 12.10) el­ler Sve­ri­ge som li­kaså ser gas­led­ning­en som ock­så en sä­ker­hets­po­li­tisk frå­ga.

Är Ušac­kas på kol­li­sions­kurs med Moskva?

In­te alls. Han ser prag­ma­tiskt på hur EU bor­de han­te­ra Pu­tins Ryss­land. Sa­m­ar­be­te ska gäl­la där det finns ge­men­sam­ma in­tres­sen: Iran och kärn­va­pen­av­ta­let, Nord­ko­rea och si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en och Li­by­en är de ex­em­pel han näm­ner.

Men det är en an­nan form av prag­ma­tism än den bi­la­te­ra­la mel­lan ett EU-land och Ryss­land, för Ušac­kas ut­går från ett enigt EU, in­te en­skil­da län­der. Integ­ra­tion hand­lar allt­så in­te ba­ra om en ge­men­sam mark­nad och ett ge­men­samt för­svar.

En av dem som tror på en pro­me­nads­e­ger för Pu­tin i va­let i mars näs­ta år är Va­le­rij So­lo­vej, pro­fes­sor vid det stat­li­ga in­sti­tu­tet för In­ter­na­tio­nel­la re­la­tio­ner i Moskva. ”I Kreml är man in­te sär­skilt oro­lig”, sa­de han i ons­dags på ett se­mi­na­ri­um i Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet (UPI) i Helsing­fors.

Än­då ser bå­de han och and­ra fors­ka­re tec­ken på för­änd­ring i Ryss­land – ut­an att kun­na sät­ta fing­ret på vad det egent­li­gen hand­lar om. He­ter för­änd­ring­en Alek­sej Na­val­nyj, op­po­si­tions­le­da­ren som har lyc­kats mo­bi­li­se­ra de­mon­stran­ter in­te ba­ra i Moskva och S:t Pe­ters­burg ut­an i sam­man­lagt 160 stä­der? Kanske i fram­ti­den, sä­ger So­lo­vej men tilläg­ger ”Han bor­de va­ra mer po­pu­list”.

En­ligt Ar­ka­dy Mos­hes, pro­gram­di­rek­tör vid UPI, vet in­te Kreml rik­tigt hur de ska han­te­ra Na­val­nyj. Men sär­skilt oro­li­ga är man in­te i Kreml för det hel­ler.

●●Pu­tins ut­ma­ning­ar lig­ger in­te i pre­si­dent­va­let 2018. En om­sorgs­full ut­ar­be­tad stra­te­gi som ut­ö­var stark kon­troll av me­di­er och en väl ut­ar­be­tad pro­pa­gan­da­ap­pa­rat kom­mer att in­te ba­ra säk­ra Pu­tins se­ger ut­an ock­så att det sker på ett tro­vär­digt sätt, för att säk­ra le­gi­ti­mi­te­ten.

Ut­ma­ning­ar­na lig­ger i fram­ti­den – och in­te minst i de­mo­gra­fin. Hur kom­bi­ne­ra fram­ti­dens di­gi­ta­li­se­ra­de och öpp­na värld – som kom­mer att va­ra den nya rys­ka ge­ne­ra­tio­nens värld – med Pu­tins myn­di­ga fram­to­ning i kom­mu­ni­ka­tion med unga?

So­lo­vej har ing­et svar på det­ta.

In­tres­sant är ock­så So­lo­vejs de­fi­ni­tion av vad Pu­tin fruk­tar: en kon­spi­ra­tion med röt­ter i väst el­ler i den in­re cir­keln kring Pu­tin själv.

Och var­ken So­lo­vej el­ler Ušac­kas ser nå­gon ljus­ning när det gäl­ler en för­bätt­ring i re­la­tio­ner­na till väst in­om över­skåd­lig fram­tid.

Det är en all­var­lig si­tu­a­tion och ing­en bi­la­te­ral re­la­tion ska blun­da för det fak­tum att för att bli ta­gen på all­var är det ba­ra ett enigt EU som är starkt nog. Bi­la­te­ra­la in­tres­sen mås­te ko­or­di­ne­ras med EU – an­nars fly­ter med­lem­mar ut i en far­lig stört­sjö där de in­te nöd­vän­digt­vis kan kon­trol­le­ra hän­del­ser­nas gång.

Ušac­kas ut­spel när det gäl­ler EU:s roll i Minsk-pro­ces­sen – att som or­ga­ni­sa­tion bli in­klu­de­rad i den så kal­la­de Nor­man­di­e­grup­pen – Tyskland, Frank­ri­ke, Rys­sand och Ukrai­na – är le­gi­tim och vik­tig. För Ukrai­na, men fram­för allt för EU och Eu­ro­pas tro­vär­dig­het. Att få väl­ja själv är vik­tigt för län­der som Ukrai­na och Ge­or­gi­en och EU:s age­ran­de för att stöd­ja det­ta mås­te ta sig ut­tryck i kon­kre­ta hand­ling­ar, in­te stan­na vid ord.

Det­sam­ma gäl­ler plat­sen i den väst­li­ga ge­men­ska­pen. Den är ald­rig en själv­klar­het för ett land med en stor­makt som när­mas­te gran­ne. Rö­rel­seut­rym­met mås­te säk­ras ge­nom hand­ling.

Det är en all­var­lig si­tu­a­tion och ing­en bi­la­te­ral re­la­tion ska blun­da för det fak­tum att för att bli ta­gen på all­var är det ba­ra ett enigt EU som är starkt nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.