AND­RAS RÖSTER

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

Na­to­öpp­ning hö­jer dis­kus­sio­nen. Il­ta­leh­ti Ju­ha Ke­ski­nen om att Nils Tor­valds öpp­ning för ett Na­to­med­lem­skap för dis­kus­sio­nen rakt mot pu­delns kär­na.

SFP:s presidentkandidat lyf­te Na­to­kat­ten på bor­det och nu stir­rar man rädd­håg­set på den. Il­ta­leh­ti Ju­ha Risti­mä­ki kom­men­te­rar Tor­valds ut­spel.

Sänk­ning­en fun­ge­rar som en ny­pa soc­ker på kall­nad klimp­gröt. Sär­skilt gott blir det in­te, men det syns i al­la fall tec­ken på att nå­gon har an­strängt sig. Ex­pres­sen om att om ing­et ovän­tat hän­de vid går­da­gens svens­ka bud­get­pre­sen­ta­tion så sänks de to­ta­la skat­ter­na med un­ge­fär tre mil­jar­der kro­nor – det är ju valår.

I Ryss­land föl­jer man ka­o­set i Ka­ta­lo­ni­en med till­freds­stäl­lel­se. Il­ta-Sa­no­mat om att Vla­di­mir Pu­tins dröm om ett splitt­rat EU igen är ett steg när­ma­re – vid si­dan om brex­it.

LEHTIKUVA/AKU HÄYRYNEN

LEHTIKUVA/AfP PHOTO/JORgE gUERRERO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.