Ibland ser vi mons­ter och pa­ja­ser helt gra­tis i tv

Hufvudstadsbladet - - Debatt - URS HOFER Eke­näs

Kli­mat­för­änd­ring­en el­ler jor­dens upp­värm­ning lär be­ro på kol­di­ox­id­ut­släpp. Men jor­den har värmts upp se­dan is­ti­den. På den ti­den fanns var­ken män­ni­skor, bi­lar el­ler fa­bri­ker. Trots det­ta blev det allt var­ma­re på jor­den. Först när kli­ma­tet blev män­ni­sko­vän­ligt kom män­ni­ska och ve­ge­ta­tion med i bil­den. Jag är där­för in­te sä­ker att kol­di­ox­id­ut­släpp är en­sam bov i dra­mat, men hur som helst är det själv­klart att jor­den skall hål­las ren från skad­li­ga äm­nen.

Med jäm­na mel­lan­rum sät­ter sig där­för värl­dens högs­ta le­da­re ner till kli­mat­kon­fe­ren­ser för att hit­ta en lös­ning på hur man kun­de hål­la jor­den

fri från ned­smuts­ning­ar och stäv­ja jor­dens upp­värm­ning ge­nom mind­re ut­släpp. På and­ra kon­fe­ren­ser fun­de­rar man hur man kun­de mins­ka flyk­ting­mi­gra­tio­nen. Ef­ter var­je kon­fe­rens går man i all­män­het di­rekt över till att öka mi­li­tär­bud­ge­tar och bomb­ning­ar kom­bi­ne­rat med vil­da hot li­te över­allt. Or­sa­ken till det­ta märk­li­ga be­te­en­de kan va­ra att många av värl­dens le­da­re fel­ak­tigt tror att bom­ber re­nar jor­den och hål­ler flyk­ting­ar­na hem­ma.

Åt de le­da­re som pre­di­kar för oss att vi skall va­ra om­världs­vän­li­ga­re, hål­la jor­den ren och att man bor­de ska­pa så bra för­hål­lan­den i flyk­ting­ar­nas hem­land att de kan stan­na kvar där vill jag för sä­ker­hets skull på­min­na, ifall de in­te vet det, att man in­te lö­ser va­re sig värl­dens om­världs- el­ler flyk­ting­pro­blem med allt me­ra krig, bomb­ning­ar, va­pen­le­ve­ran­ser och hot.

Man ska­par in­te hel­ler väl­färd med så­dant, tvärtom. Det är näm­li­gen fol­ket en­samt som be­ta­lar ka­la­set. Vill man lö­sa de nämn­da pro­ble­men och sam­ti­digt ska­pa väl­färd skall man i förs­ta hand slu­ta kri­ga, bom­ba och ho­ta. I and­ra hand bör man mins­ka flyg­tra­fi­ken ge­nom att ock­så be­skat­ta kre­so­len och allt det in­nan man ber fol­ket att äta in­sek­ter för om­värl­dens skull. För att gö­ra sy­ste­met rätt­vist bor­de mi­gran­ter­na i förs­ta hand om­hän­der­tas av de län­der som bom­bar dem ut på vägar­na!

Al­la är eni­ga om att de är oe­ni­ga. En sak har många län­ders le­da­re mer el­ler mind­re ge­men­samt; de be­trak­tar män­ni­skor en­bart som bric­kor på värl­dens schack­brä­de som de le­ker med ut­an att ta hän­syn till hur bric­kan (män­ni­skan) mår ef­ter le­ken. Li­vet, dö­den och män­ni­skans väl är se­kun­dä­ra i brick­le­ken. Vik­tigt tycks ba­ra va­ra att le­dar­na själ­va får max­i­mal makt och egen nyt­ta. Fol­ket är så trött på den le­ken att allt fle­ra bör­jar väl­ja ex­tremt. In­te för att de upp­skat­tar ett ex­tremt par­ti ut­an för att de vill ha en för­änd­ring!

Pa­jas­va­let i USA var ett praktex­em­pel. Det till­sam­mans med det re­dan nämn­da ökar in­te för­tro­en­det för jor­dens le­da­re ef­tersom många av dem har ut­veck­lat sig till mons­ter el­ler pa­ja­ser. Det en­da go­da i det he­la är att man var­ken be­hö­ver åka spök­tåg för att se mons­ter el­ler gå på cir­kus för att se pa­ja­ser, vi ser dem ibland gra­tis i tv.

Hur skul­le det va­ra att till om­väx­ling ut­re­da och of­fent­lig­gö­ra var de­ras mil­jar­der, som de har stu­lit av fol­ket, är un­dan­göm­da? Det skul­le va­ra lön­sam­ma­re än att sö­ka ef­ter små­slan­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.