Det sto­ra film­brå­ket, del 2

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL Fil­men vi­sas i stäl­let på till ex­em­pel Ki­no Eng­el i Helsing­fors.

Så vän­li­gen gräv ner strids­yx­an.

●●Fil­men om Björn Borg och John McEn­roe är det se­nas­te off­ret i den segs­lit­na tvis­ten mel­lan Finn­ki­no och Nordisk Film, dis­tri­butö­ren, som i pro­test mot höj­da film­hy­ror valt att in­te släp­pa si­na fil­mer till den fin­länds­ka bi­o­grafjät­ten.

Vill man se nå­got gott i det he­la skul­le det i så fall va­ra att lands­bygds­bi­o­gra­fer­na och and­ra mind­re eta­blis­se­mang, som för­ra vec­ko­slu­tet såg till att Mar­ja Pyyk­kös En man och en ba­by (Yösyöttö) blev en ve­ri­ta­bel pu­blik­suc­cé, nu får li­te av strål­kas­tar­lju­set på sig.

Det är en bra på­min­nel­se för oss som i sann ”Kek­ko­nen-Kek­ko­nen-Kek­ko­nen”-an­da ten­de­rar att se Finn­ki­no – med en mark­nads­an­del på siså­där 70 pro­cent – som den en­da spe­la­ren på pla­nen.

Ja, fak­tiskt finns det de som nu ta­lar för en boj­kott av Finn­ki­nos bi­o­gra­fer, som ef­ter­ly­ser full­vär­di­ga al­ter­na­tiv.

Det är li­ka dum­dris­tigt som det är na­ivt. I Sve­ri­ge (med en dub­belt så stor bi­o­mark­nad) för­sök­te man för ett ti­o­tal år se­dan trol­la fram en kon­kur­rent till SF Bio. Det slu­ta­de i ka­ta­strof, i kon­kurs.

Vad jag för­sö­ker sä­ga är att det knap­past finns ut­rym­me för kon­kur­ren­ter på det n-a-t-i-on-e-l-l-a pla­net, låt sen va­ra att sund kon­kur­rens i prin­cip är av go­do. Dä­re­mot finns det skäl att ef­ter­ly­sa fle­ra sats­ning­ar in­om art­house­seg­men­tet, i syn­ner­het som det i re­gel är dy­li­ka sa­long­er som bi­drar till att bred­da film­kul­tu­ren, som gör en skill­nad.

Till Finn­ki­nos för­del ta­lar för öv­rigt ock­så det att man åt­minsto­ne hit­tills sett till att även sma­la­re fil­mer ryms på re­per­to­a­ren – nog för att det ibland är li­te si och så med vis­nings­ti­der (och den språk­li­ga mång­fal­den).

Hur som helst står det klart att en even­tu­ell boj­kott i förs­ta hand skul­le drab­ba just den här ty­pen av film. Så vän­li­gen gräv ner strids­yx­an. Det här är en match som in­te går att vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.