Snön ho­tar att smäl­ta

Nej, det lyc­kas in­te för To­mas Al­fred­son den här gång­en, när han tar sig an Jo Nes­bø.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL krister.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

THRILLER

●●Snö­mannen HHIII Re­gi: To­mas Al­fred­son. Ma­nus: Hos­se­in Ami­ni & Pe­ter Straug­han. Foto: Dion Bee­be. I rol­ler­na: Mi­chael Fass­ben­der, Re­bec­ca Fergu­son, Char­lot­te Gains­bourg, Jo­nas Karls­son, J.K. Sim­mons.

Bort­sett från tv-se­ri­en och lands­plå­gan Skam lär dec­kar­för­fat­ta­ren Jo Nes­bø va­ra nå­got av det främs­ta som ko­nung­a­ri­ket Nor­ge har att er­bju­da, po­pu­lär­kul­tu­rellt sett. Och på tal om det­ta var Nes­bø­fil­ma­ti­se­ring­en Hu­vud­jä­gar­na, sig­ne­rad Mor­ten Tyl­dum, in­te alls il­la.

Det kan man in­te nöd­vän­digt­vis sä­ga om To­mas Al­fred­sons Snö­mannen (The Snow­man), en in­ter­na­tio­nell (stor)pro­duk­tion med Mi­chael Fass­ben­der i rol­len som Har­ry Ho­le, den mest ora­ka­de av hjäl­tar.

Men en jä­vel till po­lis­man är han, Oslo­so­nen Har­ry. Och det kan be­hö­vas när en kvin­na, en små­barns­mam­ma, för­svin­ner till sy­nes spår­löst. Po­äng­en är att kvin­nan i frå­ga in­te är den en­da i sitt slag.

De facto kan man dra en pa­ral­lell till ett ti­di­ga­re för­svin­nan­de, ti­o­tals år till­ba­ka i ti­den.

Här är det Val Kil­mers Ber­gen­k­ri­mi­na­la­re som tyc­ker att det osar bränt och får be­ta­la ett högt pris för sitt en­ga­ge­mang.

In­spe­lad i Nor­ge

Den ge­men­sam­ma näm­na­ren här är snö och snö­gub­bar, samt det här med barn ut­an fä­der (i tra­di­tio­nell me­ning) – en de­fi­ni­tion som dessvär­re pas­sar in även på Har­ry Ho­le, den från­va­ran­de pap­pan.

Pre­cis som i den ame­ri­kans­ka ny­fil­ma­ti­se­ring­en av Män som ha­tar kvin­nor, nå­got av en sys­kon­film, går även Snö­mannen på eng­els­ka, för­vis­so med in­slag av nors­ka kul- turmil­jö­er; allt från snötäck­ta bergs­land­skap och ”hyt­ter” till vy­er av Vi­ge­landspar­ken.

I ter­mer av ring­sig­na­ler är det gi­vet­vis Ed­vard Gri­eg som gäl­ler, sånt.

Men trots att de ytt­re ra­mar­na är re­spek­tin­gi­van­de, och trots att Har­ry Ho­le-kol­le­gan Re­bec­ca Fergu­son gör skå­de­spe­la­re som Jo­nas Karls­son, Sofia He­lin och Pe­ter Dal­le säll­skap, vill det sig in­te rik­tigt.

Nordisk no­ir

Vad man sak­nar är ladd­ning­en och spän­ning­en, be­rät­targläd­jen.

In­te säl­lan får man käns­la av att fil­men vill li­te för myc­ket, med den på­följ­den att ka­rak­tärs­gal­le­ri­et jä­ser och tem­pot samt tem­pe­ra­tu­ren tar stryk

Snyg­ga bil­der finns det gott om och i sann nor­dic no­ir-an­da rå­der det ing­en brist på gro­tes­ka de­tal­jer. Men det mesta här är gjort med ryn­kor i pan­nan, ut­an de glid­tack­ling­ar som präg­la­de ex­em­pel­vis Hu­vud­jä­gar­na.

Vart tog Har­ry Ho­le vägen?

Helt lyc­kad är väl in­te hel­ler Mi­chael Fass­ben­der som i lik­het med res­ten av fil­men tar sig och sin roll­ka­rak­tär på för stort all­var. Man frå­gar sig vart Nes­bøs Har­ry Ho­le, den obot­li­ge slar­vern, ta­git vägen.

To­mas Al­fred­son har en käns­la för snö, det vi­sa­de han i John Ajvi­de Lin­dqvist-rul­len Låt den rät­te kom­ma in. Och i Tin­ker Tay­lor Sol­di­er Spy vi­sa­de han prov på thril­ler­tu­rer.

I det här fal­let fast­nar han mel­lan sto­lar­na.

FOTO: © UNIVERSAL PICTURES

Mi­chael Fass­ben­der är en kri­mi­nalut­re­da­re som miss­tän­ker att en se­ri­e­mör­da­re åter är i far­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.