Fy­ra par skor

Hufvudstadsbladet - - I Dag - SIMON DJUPSJöBACKA Blog­gar på an­de­tag.blogg.hbl.fi.

●●Jag●har●all­de­les●för●myc­ket●sa­ker.●Vem●har●in­te●det?●Un­der●år­tion­den●har●man●sam­lat●på●sig●av●det●ena●och●det●and­ra●–●klä­der,●böc­ker,●elekt­ro­nik,●väs­kor,●cd-ski­vor,●no­ter,●spel●…●Trots●att● många●i●dag●fun­de­rar●på●eko­lo­giskt●håll­bar●kon­sum­tion,●kva­li­tets­pro­duk­ter●och●åter­vin­ning●så●är●slit-●och●släng­kul­tu­ren●än­då● fort­fa­ran­de●gäl­lan­de●för●de●all­ra●fles­ta●av●oss.●Det●skul­le●be­hö­vas● en●för­änd­ring●på●al­la●fron­ter,●och●det●snart.

Ber­gen●av●tex­tilav­fall●är●enor­ma●värl­den●över●och●låg­pris­ked­jor­nas●fast●fa­shion●gör●dem●in­te●mind­re.●Nya●mo­del­ler●av●elekt­ro­nik­pro­duk­ter●lan­se­ras●på●mark­na­den●in­nan●man●hun­nit●lä­ra●sig● vil­ken●den●se­nas­te●topp­mo­del­len●är.●En●av●mi­na●ele­ver●be­rät­ta­de● att●hen●haft●när­ma­re●40●oli­ka●mo­bil­te­le­fo­ner,●nya●och●be­gag­na­de,● un­der●de●fem●år●som●jag●haft●min●förs­ta●och●en­da●smart­te­le­fon.● Det●blir●åt­ta●te­le­fo­ner●per●år!

Men många som blir gla­da för stun­den av att im­puls­s­hop­pa bor­de tän­ka ef­ter fö­re in­nan de bi­drar till kon­sum­tions­or­gi­en med någ­ra nya plagg som ef­ter en tid än­då slängs bort.

Ma­rie●Kon­do●med●sin●Kon­ma­ri-me­tod●har●lärt●många●män­ni­skor●att●ren­sa●si­na●hem●på●sa­ker●de●in­te●be­hö­ver●el­ler●kän­ner●nå­gon● emo­tio­nell●kopp­ling●till.●Spa­ra●en­dast●det●som●gör●dig●glad,●sä­ger● hon.●Men●många●som●blir●gla­da●för●stun­den●av●att●im­puls­s­hop­pa● bor­de●tän­ka●ef­ter●fö­re●in­nan●de●bi­drar●till●kon­sum­tions­or­gi­en●med● någ­ra●nya●plagg●som●ef­ter●en●tid●än­då●slängs●bort.

För●min●egen●del●har●klä­der,●väs­kor●och●böc­ker●va­rit●sa­ker●jag● säl­lan●kas­tat●el­ler●gett●bort.●Li­kaså●har●jag●of­ta●haft●många●par●skor● ex­tra,●av●oli­ka●mo­dell,●för●oli­ka●än­da­mål.●Så●är●in­te●fal­let●läng­re.● Jag●äger●nu●sum­ma●sum­ma­rum●fy­ra●par●skor●som●jag●an­vän­der:● ett●par●vin­ter­skor,●ett●par●svar­ta●all­round­käng­or,●ett●par●som­marsnea­kers●och●ett●par●bru­na●in­neskor.

Och●det●räc­ker.●Jag●har●lärt●mig●att●jag●kla­rar●mig●med●dem●fastän●det●känns●li­te.●För●hur●många●oli­ka●slags●till­fäl­len●finns●det●in­te● skil­da●spe­ci­als­kor?●San­da­ler,●sportskor●av●al­la●slag,●fest­skor,●vand­rings­käng­or,●seg­lar­s­kor,●gum­mi­stöv­lar,●pro­me­nads­kor●och●vin­ter­skor●–●och●dess­utom●be­hövs●de●i●oli­ka●färg­ny­an­ser●och●ma­te­ri­al.●På● grund●av●min●fo­tå­kom­ma●och●mi­na●spe­ci­als­kor●har●jag●lärt●mig●att● man●än­då●of­tast●kla­rar●sig●med●mind­re.●Nu●för­står●jag●ock­så●hur● upp­skat­ta­de●ett●par●nya●skor●kun­de●va­ra●för●ett●barn●för●hund­ra●år● se­dan.●Käns­lan●av●upp­skatt­ning●över●sa­ker●som●in­te●är●själv­kla­ra.●

Nu●bor­de●det●gäl­la●för●ock­så●an­nat●än●mi­na●skor●…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.