Hund­ra­å­ring­ar be­rät­tar

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

●●Jaak­ko Esto­la

föd­des i Hy­vinge 1918 och väx­te upp i Ker­vo. Un­der kri­gen ar­be­ta­de han som eld­le­da­re för ar­til­le­ri­et och in­om be­folk­nings­skyd­det i Helsing­fors. När han pen­sio­ne­ra­des från Hank­ki­ja har han bland an­nat spe­lat vol­ley­boll i Si­ka­ri­por­ras.

●●Torsten Lil­je­berg

är född i Helsing­fors 1916 och Drum­sö­bo i tred­je ge­ne­ra­tio­nen. Un­der he­la sitt liv har han syss­lat med padd­ling. Han har vun­nit fle­ra fin­länds­ka mäs­ter­skap och fun­ge­rat som trä­na­re ef­ter täv­lings­kar­riä­ren.

●●Lah­ja Mä­ke­lä

föd­des 1917 på en li­ten bond­gård i Sa­ta­kun­ta. Hon var lot­ta un­der kri­get och ar­be­ta­de som sjuk­skö­ta­re vid fron­ten. Hon flyt­ta­de till Helsing­fors ef­ter kri­gen och ar­be­ta­de vid Sten­gårds sjuk­hus.

●●Gun­nel Sten­bäck

föd­des i en präst­fa­milj på Åland 1914 och flyt­ta­de till Helsing­fors 1934. Hon ar­be­ta­de som di­a­ko­nis­sa, av­la­de li­cen­ti­a­tex­a­men i stats­ve­ten­skap och res­te runt i värl­den.

●●Art­tu­ri Sten­ham­mar

är tor­par­poj­ke från Pa­da­sjo­ki, född 1914. Han flyt­ta­de till Helsing­fors på 1950-ta­let, ar­be­ta­de som tim­mer­man vid fle­ra bygg­ar­bets­plat­ser och bygg­de ock­så sitt eget hus i Park­stad.

●●Ei­la Ven­na­la

föd­des i en köp­manna­fa­milj i Vu­ok­sen­niska 1916. Hon flyt­ta­de till Kro­no­ha­gen i Helsing­fors på 1920-ta­let och bor kvar i sam­ma bo­stad. Un­der ar­betså­ren ar­be­ta­de hon som vär­din­na för en stor bond­gård i Bjärnå, där hon fort­fa­ran­de till­bring­ar som­rar­na.

●●Hel­vi Yli­kor­pi

föd­des 1917 i To­ho­lam­pi och flyt­ta­de till Helsing­fors med sin fa­milj i bör­jan av 1960-ta­let. Äk­ten­ska­pet med Ve­ik­ko va­ra­de i 81 år, vil­ket är in­of­fi­ci­ellt finskt re­kord. Hon är mam­ma i en stor­fa­milj med 14 barn, 23 barn­barn, 19 barn­barns­barn och 4 barn­barn­barns­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.