Mi­sä­rens etos

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Då Fin­land fick en na­tio­nell kul­tur och den sto­ra na­tio­nel­la be­rät­tel­sen bör­ja­de be­rät­tas be­höv­des män­ni­skor för att sam­la in dik­ter, tra­di­tio­ner, skri­vel­ser, och för att på fins­ka skri­va lit­te­ra­tur, pjä­ser och dik­ter. På så sätt fick Fin­land ett språk, en kul­tur och en bild­ning. Se­kel­skif­tet 1800–1900 var Fin­land ett av Eu­ro­pas fat­ti­gas­te län­der. Hur kla­ra­de sig de förs­ta finsk­språ­ki­ga för­fat­tar­na och vil­ka var stra­te­gi­er­na för att för­hand­la sig till pri­ser och sti­pen­di­er? Yle Ra­dio 1 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.