Kan kos­ta me­rän det sma­kar

Ka­ta­lans­ka se­pa­ra­tis­ter och själv­stän­dig­hets­iv­ra­re skyr in­te över­drif­ter, fals­ka på­stå­en­den och di­rek­ta lögn­er när de skön­må­lar en själv­stän­dig ka­ta­lansk fram­tid. Ex­per­ter var­nar för att eko­no­min kan kra­scha.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Ste­fan.lund­berg@ksf­me­dia.fi

Den ka­ta­lans­ka re­ge­ring­ens eko­no­mis­ka rap­port om kon­se­kven­ser­na av en själv­stän­dig ka­ta­lansk stat må­lar upp en dröm­bild av eko­no­min, som på många punk­ter de se­nas­te da­gar­na har kri­ti­se­rats för att sak­na verk­lig­hets­grund.

Vi­ce­pre­miär­mi­nis­tern Ori­ol Jun­que­ras häv­da­de när rap­por­ten pre­sen­te­ra­des att Ka­ta­lo­ni­ens bnp är li­ka stor som Dan­marks. Det är en stor över­drift, för Dan­mark med en myc­ket mind­re be­folk­ning, har en fem­te­del hög­re bnp.

Den grövs­ta pro­pa­gan­dis­tis­ka lögn­en i rap­por­ten häv­dar att Ka­ta­lo­ni­en kan fort­sät­ta som full­vär­dig med­lem i EU. Det stäm­mer in­te. En­ligt den så kal­la­de Pro­di­dokt­ri­nen kan EU:s av­tal in­te tilläm­pas på en

re­gi­on som lös­gör sig från mo­der­lan­det ut­an det nya om­rå­det upp­fat­tas som ett tred­je land.

Vän­de ryg­gen

De le­dan­de EU-län­der­na och USA vän­de där­för följd­rik­tigt ge­nast ka­ta­la­ner­na ryg­gen ef­ter fre­da­gens själv­stän­dig­hets­de­kla­ra­tion. Sam­ti­digt svor de på att de stö­der den spans­ka re­ge­ring­en. Cen­terns riks­dags­le­da­mot Mik­ko Kärnä är väl tills­vi­da­re den en­da som er­känt re­gi­o­nens själv­stän­dig­het ...

Rap­por­ten på­står ock­så orik­tigt att Ka­ta­lo­ni­en kan stan­na kvar in­om den ge­men­sam­ma mark­na­den ge­nom bi­la­te­ra­la av­tal med EU och fortfarande ver­ka in­om EEA. Det skul­le i så fall krä­va att al­la de 28 EU län­der­na rös­tar för Ka­ta­lo­ni­ens med­ver­kan. Det räc­ker med att ett land, till ex­em­pel Spa­ni­en, sä­ger nej så kan ka­ta­la­ner­na se sig i må­nen ef­ter ett fri­han­dels­av­tal. Ef­ta kan ta emot ka­ta­la­ner­na, men då får de nöja sig med att ha fria han­dels­för­bin­del­ser med län­der som Liech­tenste­in, Schweiz, Is­land och Nor­ge. Med de två sist­nämn­da kan de ut­by­ta fisk­kon­ser­ver.

Det spans­ka fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et för­ut­spår att Ka­ta­lo­ni­ens bnp skul­le mins­ka med en fjär­de­del och ar­bets­lös­he­ten, som nu lig­ger un­der de spans­ka re­gi­o­ner­nas me­del­tal, skul­le för­dubb­las.

Över­drif­ter och non­sens

Över­drif­ter­na i rap­por­ten är pin­samt många och rap­port­ma­kar­na har tving­ats kor­ri­ge­ra den på fle­ra punk­ter. Till ex­em­pel på­stås stor­ban­ken Caix­aBank få 70 pro­cent av sin vinst från Ka­ta­lo­ni­en. I själ­va ver­ket finns ba­ra 39 pro­cent av ban­kens kre­di­ter och 37 pro­cent av de­po­si­tio­ner­na i Ka­ta­lo­ni­en, så siff­ran är re­na fan­ta­si­fost­ret. Rap­por­ten skry­ter ock­så med att Ka­ta­lo­ni­en står för störs­ta de­len av Spa­ni­ens ex­port. I själ­va ver­ket över­sti­ger im­por­ten till om­rå­det med rå­ge ex­por­ten och om ka­ta­la­ner­na in­te lyc­ka­des säl­ja si­na pro­duk­ter till det övri­ga Spa­ni­en skul­le re­gi­o­nen lig­ga på ett re­jält mi­nus.

Sto­ra fö­re­tag har re­dan nu flyt­tat si­na hu­vud­kon­tor från Ka­ta­lo­ni­en och man räk­nar re­dan med att mer än ett tu­sen­tal fö­re­tag har flytt fäl­tet. Ka­ta­lo­ni­en är i dag tack va­re Volks­wa­gen (Se­at) och Nis­san Spa­ni­ens näst­störs­ta bil­till­ver­ka­re.

Re­gi­o­nen är känt för si­na toppu­ni­ver­si­tet och går i brä­schen för forsk­ning in­om bi­o­ke­mi och me­di­cin.

Bäg­ge top­po­si­tio­ner­na kan va­ra ho­ta­de.

Fö­re­tags­flyk­ten på­ver­kar in­te ge­nast skat­tein­täk­ter­na, men nog i det långa lop­pet. Sam­ti­digt på­ver­kar det re­gi­o­nens ryk­te bland ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re.

Rap­por­ten hän­vi­sar ock­så till Mor­gan Stan­leys stu­die som häv­dar att re­gi­o­nens ran­king skul­le för­bätt­ras re­jält. Den ka­ta­lans­ka re­ge­ring­en ”glöm­de” att näm­na att rap­por­ten ut­gick ifrån att Ka­ta­lo­ni­en får en ut­ö­kad fi­skal själv­stän­dig­het, in­te att re­gi­o­nen en­si­digt de­kla­re­rar sig själv­stän­dig.

Den ka­ta­lans­ka re­ge­ring­en har ock­så för­säk­rat att ing­en ris­ke­rar att för­lo­ra si­na de­po­si­tio­ner i Ka­ta­lo­ni­en, men fi­nans­ex­per­ter häv­dar att det in­te stäm­mer. De spans­ka de­po­si­tions­ga­ran­ti­er­na gäl­ler för spans­ka ban­ker och en ny ka­ta­lansk stat kan ingalun­da räk­na med att au­to­ma­tiskt gö­ra an­språk på den Eu­ro­pe­is­ka central­ban­kens hjälp.

Ka­ta­lo­ni­en med Bar­ce­lo­na och Cos­ta Bra­vas sand­strän­der loc­kar fler tu­ris­ter än nå­gon an­nan re­gi­on i Spa­ni­en, cir­ka 18 mil­jo­ner per år. Ef­ter folk­om­röst­ning­en i ok­to­ber har tu­ris­men ra­sat med 15-20 pro­cent.

FöRSONLIGA. Mi­reia Mar­raco Al­va­rez och Al­ba Di­ez Ruiz för­säk­rar att de in­te har­någon­ting emot span­jo­rer­na, men den spans­ka re­ge­ring­en har va­rit ar­ro­gant mot dem och det för­lå­ter de in­te.

någon­ting emot span­jo­rer­na, men den spans­ka re­ge­ring­en har va­rit

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.