Ti­di­ga­re vd dömd för för­sking­ring

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Helsing­fors tings­rätt har dömt en ti­di­ga­re vd för Fastighetsförbundet till ett år och tre må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se för grov för­sking­ring.

Helsingin Sa­no­mat skri­ver att rät­ten kon­sta­te­ra­de att kvin­nan an­vänt för­e­ning­ens kre­dit­kort för si­na eg­na ut­gif­ter i näs­tan fem års tid. Hon ha­de köpt bland an­nat klä­der och skor för näs­tan 100 000 eu­ro. En­ligt tings­rät­ten ha­de hon dolt sin verk­sam­het ge­nom att skri­va fel­ak­ti­ga upp­gif­ter på kvit­ton och i bok­fö­ring­en.

Den ti­di­ga­re vd:n för­kla­ra­de att hon ha­de tänkt an­vän­da en del ty­ger som de­ko­ra­tion på kon­to­ret och väs­kor­na var äm­na­de för bär­ba­ra da­to­rer. Rät­ten köp­te in­te hen­nes mo­ti­ve­ring­ar.

En­ligt Helsingin Sa­no­mat fick kvin­nan spar­ken från vd-pos­ten för ett år se­dan. Då mo­ti­ve­ra­de för­bun­det sitt be­slut med brist på för­tro­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.