Åtal väck­ta i Ryss­lands­ut­red­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En­ligt upp­gif­ter till ny­hetska­na­len CNN har de förs­ta åta­len väckts i Ryss­lands­ut­red­ning­en som leds av spe­ci­al­å­kla­ga­ren Ro­bert Mu­el­ler i USA. CNN fick in­for­ma­tio­nen av käl­lor nä­ra ut­red­ning­en. De sä­ger att åta­len god­känts av åtalsju­ryn i fre­dags.

Hit­tills är det in­te känt vad åta­len hand­lar om. En­ligt käl­lor­na kan de åta­la­de kom­ma att gri­pas re­dan på mån­dag.

Spe­ci­al­å­kla­ga­rens by­rå väg­ra­de kom­men­te­ra sa­ken till CNN.

Mu­el­ler ut­nämn­des till spe­ci­al­å­kla­ga­re i ut­red­ning­en, som in­led­des av den fe­de­ra­la po­li­sen FBI i ju­ni 2016, strax ef­ter att USA:s pre­si­dent Do­nald Trump i maj av­ske­da­de hans fö­re­trä­da­re på pos­ten Ja­mes Co­mey.

Ut­red­ning­en fo­ku­se­rar på even­tu­el­la kopp­ling­ar mel­lan Ryss­land och Trumps pre­si­dent­vals­kam­panj samt på om Trump för­svå­rat den rätts­li­ga ut­red­ning­en, rap­por­te­rar CNN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.