Fö­re­tag kö­ar för att od­la can­na­bis

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Från och med års­skif­tet kom­mer vis­sa pa­ti­en­ter att på för­sök kun­na be­hand­las med me­di­cinsk can­na­bis i Dan­mark. Och trots att fol­ke­ting­et i sam­band med det ännu in­te har fat­tat be­slut om od­ling av can­na­bis har 13 fö­re­tag re­dan be­gärt till­stånd från Lä­ke­me­dels­sty­rel­sen för att gö­ra det, skri­ver DR Ny­he­der.

Li­se­lott Blixt från Dansk Fol­ke­par­ti hop­pas på att kon­kur­rens mel­lan fö­re­tag kan le­da till en pris­sänk­ning av pro­duk­ten. Ett av fö­re­ta­gen sä­ger sig vil­ja le­ve­re­ra bil­li­ga­re me­di­cinsk can­na­bis, som i dag kan kos­ta mel­lan mot­sva­ran­de 300 och 800 eu­ro för en pa­ti­ent var­je må­nad. För­sö­ket ska på­gå un­der fy­ra år i Dan­mark och om­fat­ta om­kring 1 500 per­so­ner som drab­bats av sjuk­do­mar som can­cer och skle­ros.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.