Lyc­kad de­but för brö­der­na Granlund

Ro­bin och Max Granlund till­för en helt ny di­men­sion till det blå­vi­ta lands­la­get. En­ligt trä­na­ren Kaj Kek­ki kan kil­lar­na gå myc­ket långt i kar­riä­ren.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN

HAND­BOLL I VM-kval­mat­chen mot Ryss­land fick den fin­länds­ka hand­bollspubli­ken en in­blick i en an­norlun­da fram­tid då mitt­för­sva­ret be­stod av två över två me­ter långa spe­la­re. Brö­der­na Ro­bin (205 cm) och Max (201) Granlund har gjort lands­lags­de­but den här veckan och Dic­ken­spe­lar­na har vi­sat att de hål­ler för spel på den här ni­vån.

– Det har känts bra att va­ra med här och sam­ti­digt har det va­rit li­te spän­nan­de, sä­ger den 1999-föd­da Ro­bin.

– Tem­pot är hög­re och mot­stån­dar­na är stör­re än man är van vid i li­gan, fyl­ler den två år äld­re bro­dern i.

Ro­bin de­bu­te­ra­de mot Lux­em­burg i ons­dags me­dan Max spe­la­de sin förs­ta lands­kamp mot Ryss­land. Att de till­sam­mans skul­le bil­da mitt­för­sva­ret mot en av värl­dens topp­na­tio­ner i en kval­match fanns in­te på kar­tan in­för sä­song­en.

– Det är rätt tufft att va­ra här och spe­la mot spe­la­re vi sett i Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­cher, sä­ger Ro­bin.

Att det var kil­lar­nas förs­ta lands­lags­mat­cher syn­tes in­te. Det fanns ing­en ner­vo­si­tet i spe­let, de tog rätt be­slut på pla­nen och spe­la­de bå­de för­doms­fritt och mo­digt.

– Det är rätt otro­ligt att tän­ka att det här är Ro­bins förs­ta sä­song i li­gan. Och Max är ju in­te hel­ler väl­digt ru­ti­ne­rad. Det här är ett stort steg för dem och jag tror att ti­den med lands­la­get ger dem myc­ket, sä­ger lands­lagsträ­na­ren Kaj Kek­ki. Brö­der­na hål­ler med sin trä­na­re. – Man ut­veck­las myc­ket ge­nom att va­ra med här i lands­la­get och själv­för­tro­en­det och själv­sä­ker­he­ten väx­er via de här mat­cher­na, sä­ger Max.

– Det har va­rit myc­ket lä­ro­rikt och det finns myc­ket man kan ta med sig till li­gan från de här mat­cher­na, sä­ger Ro­bin.

Ro­bin har skju­tit fem mål på två kval­mat­cher me­dan Max nä­ta­de tre gång­er i sitt en­da fram­trä­dan­de. Räk­na med att se de två res­li­ga brö­der­na i le­dan­de rol­ler i fram­ti­den.

– De ger oss helt nya al­ter­na­tiv bå­de fram­åt och bak­åt och till­för­de re­dan nu styr­ka i för­sva­ret, sä­ger Kek­ki.

– Får de li­te styr­ka till kan de gå hur långt som helst.

FOTO: FSC MEDIA

Ro­bin och Max Granlund är fram­ti­dens namn i lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.