Färs­ka språk­gro­dor sam­la­de i ny bok

Suc­cé­bo­ken Tack för ditt för­stånd har fått en upp­föl­ja­re – Ba­ra ett book. Sti­len är den­sam­ma, ama­tör­fo­to­gra­fi­er av språk­gro­dor i skyl­tar. Of­ta be­ror felet på en över­sätt­nings­miss från fins­ka till svens­ka.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - pet­ra.mi­et­ti­nen@ksf­me­dia.fi PET­RA MI­ET­TI­NEN

Det vim­lar av språk­gro­dor run­tom i Svensk­fin­land, åt­minsto­ne om man föl­jer med Fa­ce­book-si­dan Svens­ka gro­dor i Fin­land. Grup­pen har över 11 000 föl­ja­re och många av dem är ak­ti­va. Bil­der på nya, kre­a­tivt sta­va­de skyl­tar postas näs­tan dag­li­gen på si­dan. Re­dak­tör Jon­na Bran­der på för­la­get Schild­ts & Sö­der­ströms, som ger ut Ba­ra ett book, har haft ett bå­de ro­ligt och täm­li­gen lätt jobb att sam­la ihop ma­te­ri­a­let till upp­föl­ja­ren.

– Det var lätt att ploc­ka ihop ma­te­ri­a­let, det är re­dan så många som kän­ner till grup­pen på Fa­ce­book och bi­drar med ma­te­ri­al. När vi gjor­de Tack för ditt för­stånd var vi en ar­bets­grupp på tre per­so­ner och då var vi tvung­na att gå ut på stan och ta en del bil­der själ­va, be­rät­tar Bran­der.

Den här and­ra boken har Bran­der sam­man­ställt på egen hand, med viss hjälp av kol­le­gi­et på för­la­get.

– Man be­hö­ver va­ra fle­ra som job­bar med en bok av det här sla­get, det blir bätt­re ge­nom sam­ar­be­te. Ju me­ra man lä­ser desto ro­li­ga­re blir det, till sist skrat­tar man åt allt!

Och det är just det som har va­rit syf­tet med de bå­da böc­ker­na, att hit­ta pär­lor­na bland språk­gro­dor­na – så­da­na miss­tag och fel­stav­ning­ar som det är omöj­ligt att in­te skrat­ta åt.

– Alla bil­der som vi får är in­te su­per­ro­li­ga, ibland mär­ker man att folk re­tar upp sig på fel­stav­ning­ar och till och med stry­ker un­der dem med röd­pen­na. Så­da­na har vi in­te ta­git med i boken, sä­ger Bran­der.

Störs­ta de­len av skyl­tar­na är fo­to­gra­fe­ra­de i bu­ti­ker och and­ra of­fent­li­ga rum, för­la­get har ve­lat und­vi­ka att an­vän­da pri­va­ta brev el­ler an­nan text som in­te är tänkt att lä­sas av all­män­he­ten. För det mesta är de fel­sta­va­de skyl­tar­na än­då be­grip­li­ga om man an­vän­der li­te fan­ta­si. Någ­ra un­dan­tag finns dock, som barn­mats­bur­ken med pär­hal­bland­ning (?) och mel­lan­må­let jord­gris (riskräm med jord­gub­bar).

Ett ord som vål­lar mång­en finsk­språ­kig skri­bent hu­vud­bry är biff (pi­hvi), det blir så lätt piff av det he­la. I bu­ti­ker säljs piff­to­ma­ter, pif­fikryd­da och piff ma­let kött av nöt. And­ra ord som lätt för­väx­las är så­da­na med lik­nan­de stav­ning, som sop­pa och so­por samt bul­lar, bol­lar och bal­lar.

Ald­rig si­nan­de sort

In­te hel­ler yr­kes­skri­ben­ter på dags­tid­ning­ar und­går att skri­va fel ibland, Va­sab­la­det skri­ver att can­na­bis ger po­li­sen hu­vud­värk (dags att slu­ta rö­ka?) och en­ligt HBL hit­tar fem av sex får jobb in­om ett år! Till och med språk­vår­dar­na gav upp­hov till en egen bild, då de i vå­ras ord­na­de en språk­vår­dag på Ha­na­hol­men.

Re­dak­tö­rens eg­na fa­vo­ri­ter finns sam­la­de till ett mun­tert kol­lage av porr­kro­nor, vi­ta bö­ner och cy­kel­vä­gar med ökad un­der­håll­ning. Och bokens ti­tel, då – ba­ra ett book – vad syf­tar den på? – Det är sista bil­den i boken och den fö­re­stäl­ler en re­tur­ne­rings­au­to­mat på ett bib­li­o­tek. Or­den bil­dar en al­lit­te­ra­tion, men det kän­des ock­så ro­ligt för att det hand­lar om just en bok. Det här är ju en väl­digt spe­ci­ell bok.

Det ver­kar in­te fin­nas ett slut på ro­lig­he­ter­na ute på fäl­tet. Nya fel­sta­va­de skyl­tar dy­ker upp i en ald­rig si­nan­de ström och Jon­na Bran­der hop­pas att de bäs­ta av dem tids nog kan sam­las in­nan­för ett par bok­pär­mar.

– Jag ute­slu­ter in­te att det kom­mer än­nu en tred­je bok i sam­ma stil.

Ver­kar bli ro­li­ga­re cy­kel­tu­rer framö­ver.

HUR TäNKTE MAN HäR? Ba­ra ett book är en bil­der­bok med 202 sam­la­de språk­gro­dor. De fo­to­gra­fe­ra­de skyl­tar­na är un­der­hål­lan­de i sig, men med re­dak­tö­rens träff­säk­ra kom­men­tar i bild­tex­ten blir det än­nu ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.