Van­da vil­le ha Vil­ja­nen

Rit­va Vil­ja­nen är ny stads­di­rek­tör i Van­da. – Jag ska öpp­na dör­rar, sä­ger hon.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOMMY POHJOLA tommy.pohjola@ksf­me­dia.fi

Den slut­na om­röst­ning­en i Van­da stads­full­mäk­ti­ge var in­te alls dra­ma­tisk. Den bör­ja­de un­ge­fär 14.30 på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen och när kloc­kan slog 15.20 in­ter­vju­a­des en glad Rit­va Vil­ja­nen i stads­hu­sets kapp­hall. De sto­ra par­ti­er­na SDP, Saml och De grö­na rös­ta­de en­ligt för­hands­pla­nen och det av­gjor­de.

Rit­va Vil­ja­nen är den and­ra kvin­nan i Van­da stads all­ra högs­ta led­ning. Även Pir­jo Ala-Ka­pee som var stads­di­rek­tör 1989–1997 var so­ci­al­de­mo­krat.

Vil­ja­nen slog främs­ta mot­kan­di­da­ten Juk­ka-Pek­ka Uju­la (Saml) med siff­ror­na 38–28. An­ni­i­na Kosti­lai­nen som ock­så sökt tjäns­ten fick en röst. Vil­ja­nen tar över i mars 2018 då nu­va­ran­de stads­di­rek­tö­ren Ka­ri Ne­no­nen (SDP) av­går med pen­sion. Stads­di­rek­tö­ren i Borgå Juk­ka-Pek­ka Uju­la kun­de in­te när­va­ra i Van­da i går på grund av kniv­då­det i Ro­sen­par­ken i cent­rum av hemsta­den.

De­bat­ten i Van­da­full­mäk­ti­ge in­led­des med be­röm­man­de in­lägg från de störs­ta par­ti­er­nas grup­pan­fö­ran­den.

– All­tid när Vil­ja­nen gått vi­da­re har hon läm­nat ef­ter sig en ar­bets­plats som mår bätt­re än när hon kom dit, sa­de so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Sirk­ka-Li­i­sa Kä­härä och fick stöd av De grö­na.

Sa­ri Mul­ta­la, som ta­la­de för sitt eget par­ti Sam­lings­par­ti­et, och SFP, sa­de un­ge­fär sam­ma sak om Uju­la.

– Kun­nig och kom­pe­tent och ut­strå­lar en auk­to­ri­tet som ing­er re­spekt, tilla­de Pa­trik Karls­son (SFP).

När val­re­sul­ta­tet klar­nat in­tog Rit­va Vil­ja­nen po­di­et med Van­da stads em­blem.

– Jag ska öpp­na dör­rar! Jag ska träf­fa för­tro­en­de­val­da och sta­dens an­ställ­da. Stads­di­rek­tör­s­job­bet är ett lag­spel, till­sam­mans ska vi nog kla­ra det. Van­da är en fin stad med myc­ket po­ten­ti­al.

Vil­ja­nen kän­ner bra Van­da för hon har bott 35 år i sta­den. På frå­gan om de svensk­språ­ki­gas ställ­ning sva­ra­de hon i mån­da­gens HBL så här:

All­tid när Vil­ja­nen gått vi­da­re har hon läm­nat ef­ter sig en ar­bets­plats som mår bätt­re än när hon kom dit. Sirk­ka Li­i­sa Kä­härä SDP

– Det är vik­tigt att ser­vicen fun­ge­rar på lan­dets bäg­ge na­tio­nal­språk. En le­van­de två­språ­kig­het är en stor ri­ke­dom som un­der­stry­ker att vi är en del av Nor­den. I alla tjäns­ter ska man ha rätt till ser­vice på sitt eget mo­ders­mål. Det här ska all­tid va­ra en själv­klar­het och ett krav vid re- kry­te­ring­ar av per­so­nal.

I sam­ma in­ter­vju be­rät­ta­de Vil­ja­nen om ut­ma­ning­ar­na.

– Det finns högt ställ­da mål i bo­stads­byg­gan­det och må­len mås­te upp­nås. Sam­ti­digt som man byg­ger nytt mås­te man ock­så be­va­ra de grön­om­rå­den som är nä­ra och kä­ra för Van­da­bor­na. Den för­ny­a­de ge­ne­ral­pla­nen stär­ker den här ut­veck­ling­en. Ock­så en ut­vidg­ning av ser­vice­tjäns­ter är ak­tu­ell ef­tersom många män­ni­skor flyt­tar in till sta­den.

Stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nens må­nads­lön kom­mer att va­ra 14 495 eu­ro.

FOTO: TOMMY POHJOLA

LEDER VAN­DA. Än­nu för ett halvt år se­dan var Rit­va Vil­ja­nen bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör i Helsing­fors. I går val­des hon till stads­di­rek­tör i hemsta­den Van­da.

FOTO: TOMMY POHJOLA

FöRSTA KVIN­NAN. Pir­jo Ala-Ka­pee (SDP) led­de Van­da 1989-1997. Hon fort­sät­ter som för­tro­en­de­vald i stads­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.