Eko­no­min står på fos­sil bas

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ut­släp­pen från fos­si­la bräns­len och in­du­stri­er står för 90 pro­cent av män­ni­skans kol­di­ox­id­ut­släpp. Ef­ter en lång­va­rig väx­an­de trend pla­na­de de glo­ba­la ut­släp­pen ut 2014–2016. I år vän­tas ut­släp­pen igen öka, med 2,0 pro­cent (el­ler in­om span­net 0,8–2,9 pro­cent). En­ligt eko­no­mis­ka pro­jek­tio­ner fort­sät­ter ut­släp­pen san­no­likt öka näs­ta år.

●●Att ut­släp­pen stag­ne­ra­de i tre år be­rod­de främst på mins­kad kol­för­brän­ning i Ki­na, fort­satt för­bätt­rad ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet och ett kraf­tigt glo­balt upp­sving för för­ny­bar ener­gi.

●●Även om ut­släp­pen ökar, mins­kar ko­lin­ten­si­te­ten i världs­e­ko­no­min. Un­der pe­ri­o­den 2007–2016 har 22 län­der haft väx­an­de bnp trots mins­ka­de ut­släpp. Å and­ra si­dan öka­de bå­de bnp och ut­släpp i 101 län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.