Pre­si­dent­kan­di­da­ter­na pi­ka­de varand­ra

Utri­kes- och sä­ker­hets­po­li­tik stod i fo­kus un­der mån­da­gens pre­si­dent­vals­de­batt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/HENRI FORSS

De­bat­ten, som äg­de rum i Helsing­fors uni­ver­si­tets so­len­ni­tets­sal, in­led­des med en frå­ga om makt­för­del­ning­en mel­lan pre­si­den­ten, re­ge­ring­en och riks­da­gen. Med un­dan­tag för Lau­ra Huh­ta­saa­ri (Sannf) tyck­te kan­di­da­ter­na att det nu­va­ran­de sy­ste­met var rätt bra. Huh­ta­saa­ri tyck­te att pre­si­den­ten bor­de ha rätt att upp­lö­sa riks­da­gen och or­ga­ni­se­ra ny­val.

– Kek­ko­nen an­vän­de för myc­ket makt, men ti­di­ga­re pre­si­den­ter gjor­de det in­te. Jag tyc­ker att det skul­le bli tyd­li­ga­re om pre­si­den­ten ha­de rätt att upp­lö­sa riks­da­gen, sa­de Huh­ta­saa­ri.

Huh­ta­saa­ri ut­märk­te sig även ge­nom att häv­da att hon hört ryk­ten om att Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin ho­tat Fin­land ifall Fin­land väl­jer att gå med i Na­to och kräv­de di­rekt svar på frå­gan av pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö (Val­mans­för­e­ning). Ni­i­ni­stö klipp­te av Huh­ta­saa­ri ge­nom att sä­ga att han in­te bli­vit ho­tad.

– Jag och Pu­tin har dis­ku­te­rat re­a­li­te­ter­na. Ifall Fin­land går med i Na­to får Ryss­land en fi­en­de bakom grän­sen. Ryss­land kom­mer ga­ran­te­rat att re­a­ge­ra på det, sa­de Ni­i­ni­stö.

För­kla­ring­ar och pi­kar

Nå­got som väck­te en liv­lig de­batt var för­svars­mi­nis­ter Jussi Ni­i­ni­stös (Blå) färs­ka ut­spel om en stor krigs­öv­ning som ska ord­nas i Fin­land år 2020.

– När jag först hör­de om krigs­öv­ning­en trod­de jag att det var ett skämt. Se­dan vi­sa­de det sig att det var all­var. Det att pre­si­den­ten in­te vet om den här sor­tens pla­ner är fel. Jag har ing­et emot öv­ning­en men vi mås­te tän­ka på hur det ser ut ut­om­lands om pre­si­den­ten in­te vet vad för­svars­mi­nis­tern pla­ne­rar, sa­de Pek­ka Haa­visto (Grö­na).

Pre­si­dent Ni­i­ni­stö gjor­de sitt bäs­ta för att bort­för­kla­ra epi­so­den.

– Det finns tills vi­da­re inga pla­ner på en krigs­öv­ning. Här var frå­ga om nor­mal po­li­tisk verk­sam­het där för­svars­mi­nis­tern för fram si­na eg­na idéer, gi­vet att fram­fö­ran­det den här gång­en var li­te häf­ti­ga­re, sa­de Ni­i­ni­stö.

Nils Tor­valds (SFP) dä­re­mot pi­ka­des av Ni­i­ni­stö för luc­kor i sitt Na­to­re­so­ne­mang. En­ligt Ni­i­ni­stö är Tor­valds av den åsik­ten att USA:s vän­der sig in­åt och har tap­pat in­tres­set för Eu­ro­pa. Ni­i­ni­stö und­ra­de var­för Tor­valds vill gå med i för­svars­al­li­ans vars le­da­re har tap­pat in­tres­set för Eu­ro­pas öde.

Tor­valds an­såg att USA:s när­va­ro är vik­tig och önsk­värd så länge som möj­ligt, men att det där­till är vik­tigt att byg­ga upp det eu­ro­pe­is­ka Na­to.

– EU:s krishan­te­ring har all­var­li­ga bris­ter i in­fra­struk­tu­ren. I tuf­fa­re kri­ser räc­ker in­te EU:s re­sur­ser, sa­de Tor­valds.

Mer­ja Kyl­lö­nen (VF) tyck­te att det blev för myc­ket fo­kus på det mi­li­tä­ra.

– De störs­ta ho­ten är kli­mat­för­änd­ring­en och fat­tig­dom. De som vi be­hö­ver i stället för nya trup­per är me­ra sats­ning­ar på ci­vil krishan­te­ring, ut­bild­ning och ut­veck­ling, sa­de Kyl­lö­nen.

Sym­bo­lisk makt

And­ra hälf­ten av de­bat­ten do­mi­ne­ra­des av frå­gor som be­rör­de so­ci­a­la orätt­vi­sor och pre­si­den­tens roll som mo­ra­lisk led­stjär­na för fol­ket. Alla kan­di­da­ter var över­ens om att pre­si­den­ten bör le­da fol­ket även i mo­ral­frå­gor.

– Pre­si­den­ten an­vän­der sym­bo­lisk makt. Om pre­si­den­ten syns med ut­slag­na och mi­no­ri­te­ter så är det ett ställ­nings­ta­gan­de, sa­de Haa­visto.

Frå­gan om Fin­lands in­bör­des­krigs 100-års ju­bi­le­um näs­ta år be­rör­des ock­så.

– Frå­gan är käns­lig. Pre­si­den­ten bör va­ra en enan­de kraft. Vi mås­te kun­na se de bakom­lig­gan­de or­sa­ker­na till med­bor­gar­kri­get. Det var en del av första världs­kri­get, sa­de Tu­u­la Haa­tai­nen (SDP).

De­bat­ten ord­na­des av Paa­si­ki­vi-Sam­fun­det, UKK-sam­fun­det, Fin­lands FN-för­bund och Il­ta-Sa­no­mat. Mat­ti Van­ha­nen (C) del­tog in­te ef­tersom han var in­ta­gen på sjuk­hus för rytm­stör­ning­ar.

Van­ha­nen med­de­la­de på sin Fa­ce­book­si­da i går att han se­dan i fre­dags vår­das på sjuk­hus för rytm­stör­ning­ar i hjär­tat. Vår­den kom­mer att fort­gå än­nu i någ­ra da­gar.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

MER MAKT åT PRE­SI­DEN­TEN? I de­bat­ten del­tog alla upp­ställ­da kan­di­da­ter ut­om Mat­ti Van­ha­nen som vår­das på sjuk­hus för rytm­stör­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.