Fem­barns­mam­ma vill att gra­vi­da tes­tas ti­di­ga­re för di­a­be­tes

Tolv av hund­ra kvin­nor som vän­tar barn drab­bas av gra­vi­di­tets­di­a­be­tes – fy­ra av fem gång­er har fem­barns­mam­man Kristi­na Van­ha­nen rå­kat ut för det. Hen­nes yngs­ta dot­ter fyl­ler i dag en må­nad och hen­nes älds­ta är näs­tan 14 år gam­mal.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/JENNY BLOMQVIST

– När jag vän­ta­de mitt första barn var jag 20 år och väg­de ba­ra 50 kg. Mi­na soc­ker­vär­den tes­ta­des ald­rig un­der gra­vi­di­te­ten.

När Van­ha­nen blev gra­vid för and­ra gång­en väg­de hon 20 kg mer och i vec­ka 28 mät­tes hen­nes blod­soc­ker. Di­a­gno­sen blev gra­vi­di­tets­di­a­be­tes.

– Vi pro­va­de först med kos­ten, men det hjälp­te in­te. Med ta­blet­ter fick vi li­te bätt­re kon­troll över blod­sock­ret, men gick över till in­suli­nin­jek­tio­ner.

Van­ha­nens vikt har pend­lat mel­lan 50 och när­ma­re 80 kg i bör­jan av hen­nes fem gra­vi­di­te­ter. Hon vet att vikt­upp­gång, kost och livs­stil in­ver­kar på ris­ken att drab­bas av di­a­be­tes på nytt och ha­de där­för gått ner till 62 kg in­för sin tred­je gra­vi­di­tet.

– Ef­tersom jag var i risk­grup­pen tes­ta­des jag re­dan i vec­ka 11. Jag ha­de di­a­be­tes, men den här gång­en kla­ra­de jag mig som tur var ut­an in­su­lin.

Gra­vi­di­tets­di­a­be­tes för­svin­ner i all­män­het ef­ter för­loss­ning­en, men in­te ef­ter Van­ha­nens fjär­de barn.

– Soc­ker­be­last­nings­pro­vet togs någ­ra må­na­der ef­ter för­loss­ning­en och då var fas­te­blod­soc­ker­vär­de­na för höga. Jag ha­de fått di­a­be­tes typ 2.

Van­ha­nen upp­lev­de det lät­ta­re att skö­ta sin di­a­be­tes un­der den fem­te och se­nas­te gra­vi­di­te­ten. Det be­ror främst på att hon kun­de kon­trol­le­ra blod­sock­ret från första bör­jan, in­nan någ­ra stör­re kom­pli­ka­tio­ner.

Il­lamå­en­de ett var­nings­tec­ken

Ett sym­tom som Van­ha­nen kopp­lar till gra­vi­di­tets­di­a­be­tes är ett ut­dra­get och kraf­tigt il­lamå­en­de.

– Jag har mått jät­te­då­ligt och spyd­de prak­tiskt ta­get dyg­net runt. Det var helt ka­ta­stro­falt, men lät­ta­de li­te kring vec­ka 25.

Det är im­po­ne­ran­de att Van­ha­nen trots il­lamå­en­det och där­med långa sjuk­le­dig­he­ter har or­kat gå ige­nom fem gra­vi­di­te­ter. Nu hop­pas hon kun­na upp­munt­ra and­ra att väg­ra ge­nom­li­da sam­ma sak.

– Om mam­man mår jät­te­då­ligt i bör­jan av gra­vi­di­te­ten bor­de hon krä­va ett soc­ker­be­last­nings­prov. Ing­en vet vad il­lamå­en­det rik­tigt be­ror på, men an­tag­li­gen har det en kopp­ling till blod­sock­ret.

Van­ha­nen är än­då nöjd med Åbo cen­tral­sjuk­hus vård, och är spe­ci­ellt tack­sam över di­a­be­tesskö­ta­rens in­sats. Hon vill ock­så hyl­la kam­rat­stö­det i oli­ka mam­magrup­per och slut­na grup­per på nä­tet.

– En kam­rat­stöds­grupp på Fa­ce­book har va­rit jät­te­bra, i syn­ner­het ef­tersom inga av mi­na vänner har haft gra­vi­di­tets­di­a­be­tes.

Ett un­dan­gömt pro­blem

Van­ha­nen har länge und­rat var­för ett så van­ligt häl­so­pro­blem som gra­vi­di­tets­di­a­be­tes in­te får mer upp­märk­sam­het.

– Pro­ble­met ham­nar i skymun­dan och det finns många som in­te ens vet att gra­vi­di­tets­di­a­be­tes ex­i­ste­rar. Jag kom­mer in­te hel­ler ihåg när jag se­nast skul­le ha läst en ar­ti­kel om äm­net.

För att fö­re­byg­ga gra­vi­di­tets­di­a­be­tes är det vik­ti­gas­te att föl­ja ge­ne­rel­la häl­so­re­kom­men­da­tio­ner. Över­vikt, kraf­tigt och re­gel­bun­det in­tag av soc­ker och brist på mo­tion är någ­ra risk­fak­to­rer.

– Jag har sku­rit ner på vi­ta kol­hyd­ra­ter såsom bröd och pas­ta. Det är klart att jag ock­så vill äta god­sa­ker, men jag för­sö­ker hål­la mig till vec­ko­slu­ten och skär­pa mig un­der var­da­gar­na, sä­ger Van­ha­nen med ett skratt.

FOTO: PRIVAT

GöM IN­TE UN­DAN PRO­BLE­MET. Kristi­na Van­ha­nen vill spri­da in­for­ma­tion om gra­vi­di­tets­di­a­be­tes. Hon har plå­gats av lång­va­rigt och kraf­tigt il­lamå­en­de. Hen­nes fem­te barn fyl­ler en må­nad i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.